Tiếng Anh Lớp 9 Bài 10 Chia dạng từ


0

1. Taxis are too ______________ for many people to offord. (cost)

2. “My dad (not like) ______________ coffee

 
 

3. I’m busy at the moment. I ______________. (clean) the floor.

4. The (pure) _________ of water will be tested.

5. He was very (pride) _____________ of the work he has done.

6. What is the (long) _______________ of the runway at this airport?

7. It?s difficult (make) _____________ friends in a new school.

8. Ba is very strong. He runs ______________ than anyone in the class. FAST

9. Look! The train (come) _____________________.

10. Magnets will (attractive) ___________ most metals.Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: