Menu Đóng

Tiếng Anh Giao tiếp 7: Nhà cửa

Part 7: Housing

no air conditioning

Situation 1: Don’t you have air-conditioning in your apartment

Alice‘s apartment is very hot in summer because her apartment does not have air-conditioning .  Do you know how she deals with  the heat?

Căn hộ của Alice rất nóng vào mùa hè bởi vì nó không có máy lạnh. Bạn có biết làm thế nào cô ấy chịu được cái nóng này không?

Tracey: Don’t you have air-conditioning in your apartment?  It’s sweltering here!

Cậu không có máy lạnh trong căn hộ à? Ở đây ngột ngạt quá!

Alice: Well, there’s air-conditioning.  Did you see that window air-conditioner there?  The problem is that the window unit is not powerful enough.

Ừm, có máy lạnh. Cậu không thấy máy lạnh cửa sổ đằng kia à? Vấn đề là thiết bị cửa sổ không đủ mạnh thôi.

Tracey: I guess not, huh.

Tớ cũng đoán nó không đủ, uhm

Alice: Well, I’m going to move out anyway.  The new apartment has central air-conditioning.

Dẫu sao thì mình cũng dự định dọn đi. Căn hộ mới có máy lạnh trung tâm.

Tracey: You should’ve moved out long, long ago.

Lẽ ra cậu nên dọn đi cách đây lâu rồi

Alice: Well, I had to wait until the lease expired.  So….

Ừ, tớ phải chờ cho hợp đồng hết hạn chớ. Cho nên…

Tracey: So how can you stand the heat?

Cho nên cậu chịu đựng cái nóng này thế nào đây?

Alice: Well, I open the windows and…and I’ve got an electric fan here.  It helps a little.

Ừ, thì tớ mở cửa sổ và…và tớ có quạt máy đây. Nó cũng đỡ hơn.

Situation 2: My kitchen sink clogged up again/ Bồn rửa trong nhà bếp của tớ lại bị nghẹt.

sink clog

The kitchen sink and the bathtub in Victoria’s apartment are clogged.  She calls Margaret, the apartment manager for help, but Margaret doesn’t seem to care….

Bồn rửa trong nhà bếp và nhà tắm trong căn hộ của Victoria bị nghẹt. Cô ấy gọi cho Margaret, quản lý căn hộ, nhờ giúp đỡ nhưng Margaret dường như không quan tâm…

Victoria: Hello, is Margaret there?

Alo, Margaret đó phải không?

Margaret: This is she.

Đúng rồi bạn.

Victoria: Hello, Margaret, this is the tenant of Apartment 10.  I guess my kitchen sink is clogged up again, and so is the bathtub.

Xin chào Margaret, tôi là người thuê Căn hộ số 10. Tôi đoán là bồn rửa trong nhà bếp lại bị nghẹt nữa, và bồn tắm cũng vậy.

Margaret: Alright, I’ll send someone over tomorrow.

Vậy à, tôi sẽ cho người qua xem vào ngày mai.

Victoria: Uhm, I’d really appreciate it if you would send someone to fix it today.  It’s really a bother!  I can’t cook, or take a shower.

Ồ, tôi rất biết ơn nếu chị cho ai đó sang sửa vào hôm nay! Nó thật sự phiền toái! Tôi không thể nấu ăn hay tắm rửa gì.

Margaret: Fine, I’ll be up in a few minutes.

Vậy cũng được, tôi sẽ gọi lại trong vài phút nữa.

Victoria: Thanks.  I appreciate it.

Cảm ơn. Tôi đánh giá cao về điều này.

 

Situation 3: What’s wrong with drain/ Có chuyện gì với ống thoát nước vậy

Storyline: Soon after Marie moves into a new apartment, she finds out that the drain is clogged.  Her friend Curtis is trying to figure out what has gone wrong.

Tình tiết chuyện: Ngay khi Marie dọn vào căn hộ mới, cô ấy phát hiện ống nước bị nghẹt. Bạn cô ấy Curtis đang cố gắn tìm hiểu xem hư hỏng cái gì.

Curtis: So, what’s wrong with the drain?

Nè, có chuyện gì với ống nước vậy?

Marie: It’s clogged and the water won’t go down.

Nó bị nghẹt và nước không thoát được.

Curtis: Let me take a look. You know why?  It’s clogged with hair.  No wonder the water won’t go down.

Để tớ xem. Cậu biết tại sao không? Nó bị nghẹt do tóc. Chẳng lạ gì mà nước không thoát được

Marie: Well, I guess the people who lived here before didn’t clean the bathtub.

Ồ, tôi đoán là người sống ở đây trước đây đã không dọn sạch bồn tắm.

Curtis: You’re darn right!

Đúng đó!

Marie: But what should I do now?

Nhưng bây giờ tớ nên làm gì?

Curtis: Don’t worry.  I’ve got some acid here.  It’ll help dissolve the hair down there.

Đừng lo. Tớ có ít axit đây. Nó sẽ làm tiêu hủy tóc vướng ở đó.

Marie: Erh!  It stinks!  Peehew!

Ẹ! Có hôi quá! 

Curtis: Now you know you’ll have to clean your bathtub every time after you use it.

Bây giờ thì cậu biết là mình phải dọn dẹp bồn tắm sau mỗi lần sử dụng nó.

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: