Menu Đóng

Tiếng Anh Thương Mại Bài 6

LESSON 6: DISCUSSING GOOD RESULTS

Peter, Linda, and Todd work as managers at Capital City Bank, a retail bank. Linda’s creative idea for attracting new custom­ers to the bank has generated lots of new business.

Peter, Linda, và Todd là các quản lý tại Ngân hàng Capital City Bank, ngân hàng bán lẻ. Ý tưởng thu hút khách hàng mới đến ngân hàng của Linda đã tạo thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh mới

Peter: Great news! We had a record-breaking quarter. We brought in revenues of $500,000.

Peter: Tin tốt lành đây! Chúng ta có một quý phá kỷ lục. Chúng ta đã đạt tổng doanh thu $500,000

Linda: Wow, revenues really were through the roof!

Linda: Ồ, tổng doanh thu cao hơn mong đợi nhỉ!

Todd: That’s great. Kudos to Linda! She deserves a pat on the back. The guerrilla marketing campaign she dreamed up was brilliant. She sent out e-mail to all of our customers asking them to e-mail a friend about our services. For each friend they e-mailed, they received a free gift.

Todd: Thật tuyệt. Nhờ cô đóLinda! Cô ấy xứng đáng được khen. Chiến dịch marketing đột phá mà cô ấy phát kiến thật là sáng suốt. Cô ấy đã gửi email cho tất cả khách hàng và nhờ họ email cho bạn bè để giới thiệu dịch vụ của chúng ta. Họ sẽ nhận được một món quà miễn phí cho mỗi người bạn mình email.

Peter: Linda, your campaign helped us drum up a lot of business. We signed on 800 new customers.

Peter: Linda, chiến dịch của cô đã giúp chúng ta có thêm nhiều khách hàng mới. Chúng ta nhận được đăng ký của hơn 800 khách hàng mới

Linda: I’m really glad my plan panned out. I thought it would, since everybody loves a freebie!

Linda: Tôi rất vui vì kế hoạch của mình mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ nó sẽ thành công, bởi vì mọi người đều thích quà tặng!

Todd:  Linda, we can always count on you to think outside the box.

Todd: Linda, chúng ta tin rằng cô luôn có sáng kiến mới.

Linda: For the record, Peter helped me come up with the idea.

Linda: Tôi xin làm rõ một chuyện, Peter đã giúp đỡ tôi nghĩ ra ý tưởng này.

Peter: Thanks for sharing the credit, Linda. But it was your idea.

Peter: Cảm ơn đã công nhận sự đóng góp này, Linda. Nhưng đó là ý kiến của cô.

Todd: The important thing is that we’re now giving our biggest competitor, U.S. Bank, a run for their money.

Todd: Điều quan trọng là bây giờ chúng ta đang cạnh tranh quyết liệt với đối thủ nặng ký của mình là Ngân hàng Mỹ.

Lưu ý: Phần dịch chỉ có tính tham khảo. Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi đóng góp nếu có! Hãy email cho chúng tôi nếu bạn có ý kiến hoặc câu hỏi để nội dung website phục vụ tốt hơn cho việc học tập của bạn.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: