Menu Đóng

Tiếng Anh Thương Mại Bài 5

Lesson 5: TALKING ABOUT COMPANY STRATEGY

Bài 5: Bàn về chiến lược công ty

Andy and Laura work for Saltonica, a maker of cell phones. Sales have been slow lately, so Andy is recommending the company adopt a new strategy.

Andy và Laura làm việc cho Saltonica, một nhà sản xuất điện thoại di động. Vì doanh thu bán hàng gần đây chậm nên Andy đang đề nghị công ty có một chiến lược mới.

Andy: My team has come up with a new strategy. We can’t continue being fast followers. We need to start developing our own cutting-edge technologies.

Andy: Nhóm của tôi vừa nghĩ ra chiến lược mới. Chúng ta không thể tiếp tục bắt chước đối thủ. Chúng ta cần bắt đầu phát triển công nghệ hiện đại của chính mình.

Laura: Why? We’ve been fast followers for the past ten years. Why mess with success?

Laura: Tại sao? Chúng ta đã bắt chước đối thủ cả thập niên qua. Sao phải xáo trộn thành công/ đổi mới trong khi mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp?

Andy: Success? Get with the program. Our sales are way down. Our cash cow, the Model 8B, only sold 900 units last month!

Andy: Thành công á? Hãy xem xét chương trình này. Doanh số của chúng ta đang đi xuống. Sản phẩm đắt hàng nhất của chúng ta, Mẫu 8B, chỉ bán được 900 cái trong tháng qua!

Laura: I can understand why. That phone’s a relic. It’s been around for over three years. What about our new phones?

Laura: Tôi có thể hiểu tại sao. Điện thoại đó đã lỗi thời rồi. Nó đã ra mắt hơn 3 năm qua. Mẫu điện thoại mới của chúng ta thì sao?

Andy: Our latest model cell phone was a real dog! It sold only 20 percent of our sales forecast.

Andy: Mẫu điện thoại di động mới nhất của chúng ta không có giá trị thương mại! Nó chỉ đạt 20 phần trăm doanh thu dự kiến.

Laura: Any idea why?

Laura: Anh có ý kiến tại sao không?

Andy: Product life cycles are much shorter now than before. New technologies are developed at a much faster rate.

Andy: Dòng đời sản phẩm ngắn hơn nhiều so với trước đây. Công nghệ mới phát triển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều

Laura: So what are we supposed to do?

Laura: Vậy chúng ta sẽ làm gì?

Andy: We need to become much more innovative as a company. Instead of producing me-too products, we need to leapfrog our competitors.

Andy: Chúng ta cần phải cải tiếng hơn với tư cách là một công ty. Thay vì sản xuất các sản phẩm sao chép, chúng ta cần vượt mặt đối thủ cạnh tranh.

Laura: How do we do that? Chúng ta làm điều đó như thế nào?

Andy: For starters, we need to beef up our R&D department. We need to develop differentiated products which we can sell at a premium.

Andy: Bước đầu tiên, chúng ta cần cải tiếng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm. Chúng ta cần phát triển các sản phẩm khác biệt mà có thể bán với giá cao.

Laura: As a next step, let’s get buy-in from our marketing and sales directors.

Laura: Bước kế tiếp, xin phê duyệt từ các giám đôc marketing và kinh doanh.

Andy:   Right. We should get everyone on the same page.

Andy: Đúng rồi. Chúng ta nên thông báo cho tất cả mọi người biết.

Lưu ý: Phần dịch chỉ có tính tham khảo. Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi đóng góp nếu có! Hãy email cho chúng tôi nếu bạn có ý kiến hoặc câu hỏi để nội dung website phục vụ tốt hơn cho việc học tập của bạn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d