Menu Đóng

Tiếng Anh Giao tiếp 11: Tình cảm

CHỦ ĐỀ: TÌNH CẢM

Situation 1: Someone has a crush on Jenny./ Ai đó phải lòng Jenny

Storyline: Ted likes Jenny, but he’s afraid to ask her out.  His friend Jack is trying to help him and encourage him….

Tình tiết: Ted thích Jenny, nhưng anh ấy sợ mời cô ấy đi chơi. Bạn anh ấy Jack đang cố gắng giúp và động viên anh ta…

have a crush on

Ted: Hey, Jack, is Jenny coming with us?/ Ê, Jack, Jenny có cùng đi với chúng ta kho?
Jack: Yes.  Why?/ Có. Mà sao?
Ted: Nothing.  I’m just asking. / Không có gì. Tớ chỉ hỏi thôi.
Jack: Just asking?  But why is your face burning like mad?  Ah-huh, someone has a crush on Jenny,doesn’t he?// Chỉ hỏi thôi á? Nhưng tại sạo mặt cậu lại bừng lên như tức giận thế? À ha, ai đó phải lòng Jenny rồi chứ gì?
Ted: Who has a crush?!// Ai phải lòng chứ?
Jack: Come on, Ted, don’t be such a chicken.  If you like her, you’ve got to tell her.  Maybe she likes you. // Thôi nào, Ted, đừng nhát gan thế. Nếu cậu thích cô ấy, cậu phải nói cho cô ấy biết chứ. Có thể cô ấy cũng thích cậu.
Ted: Well, I don’t have the guts to ask her out. //Ồ, tớ không biết làm sao (không biết viện lý do gì) để mời cô ấy đi chơi đây.
Jack: What’re you so afraid of?  Just tell her what you’re feeling about her. // Sợ cái gì dữ vậy? Chỉ cần tỏ cho cô ấy biết cậu cảm thấy thế nào về cô ta thôi mà.
Ted: I’d totally die if she turned me down. // Tớ chết mất nếu cô ấy từ chối tớ.
Jack: But that’s better than keeping everything to yourself.  You’ve got to let her know.  Come on!  You’ve got to take a chance!  Even though you are rejected, it’s not the end of the worldThere’s nothing to lose, is there?// Nhưng cái đó còn tốt hơn là cứ giữ riêng cho mình. Cậu phải để cho cô ấy biết chứ. Thôi nào! Cậu phải nắm bắt cơ hội! Cho dù cậu bị khước từ, đó có phải là tận thế đâu! Không có gì để mất cả, phải không?
Ted: I don’t know….Well, maybe, you’re right, but how am I going to tell her? // Tớ không biết…Ừm, có thể, cậu đúng, nhưng tớ tỏ với cô ấy thế nào đây?

Situation 2: He’s head over heels in love with you./ Anh ấy yêu cậu say đắm

love

Storyline: Jenny’s boyfriend is a very nice person, but her friend Mary is concerned about his age….

Tình tiết: Bạn trai của Jenny là người rất tốt, nhưng bạn cô ấy Mary lo lắng về tuổi tác của anh ta…

Mary: Jenny, I know you like Jack a lot, but what do you like  about him?//Jenny, tớ biết cậu thích Jack rất nhiều, nhưng cậu thích cái gì ở anh ta thế?
Jenny: Well, I don’t know, but there’s just something about him.  Don’t you think so?//Ừm, tớ không biết, nhưng chỉ là có cái gì đó về anh ta. Cậu không nghĩ thế à
Mary: Really?  What’s that “something”?//Thật à? Mà “cái gì đó” là cái gì?
Jenny: Well, he’s gentle, patient, successful, and MATURE.  I think He’s my Mr. Right!//Ừm, thì anh ta dịu dàng, nhẫn nại, thành công, và TRƯỜNG THÀNH. Tớ nghĩ anh ấy đứng là NGƯỜI của tớ.
Mary: MATURE is a good word, but don’t you think he’s a little old for you?  He’s almost twice as old as you are!//TRƯỞNG THÀNH là từ hay đó, nhưng cậu không nghĩ rằng anh ta hơi lớn tuổi cho cậu sao? Anh ta gần gấp đôi tuổi cậu đó!
Jenny: Well, age shouldn’t be something that comes in the way of a person’s marriage.  As long as we love each other, age is not an issue.//Ừm, tuổi tác không nên xen vào chuyện hôn nhân của người ta. Chừng nào chúng tớ còn yêu nhau thì tuổi tác không là vấn đề.
Mary: But what will others think?//Nhưng người khác sẽ nghĩ thế nào?
Jenny: I don’t care what others will think about us.  I just know I love him and he loves me…and that’s all that matters.//Tớ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về bọn tớ. Tớ chỉ biết tớ yêu anh ấy và anh ấy yêu tớ…và thế là đủ đó mới là vấn đề.

Situation 3: There is plenty of fish in the sea./ Còn nhiều lựa chọn mà

Storyline: Jack wants to settle down and start a family, but his girlfriend is not ready yet….

Tình tiết: Jack muốn ổn định cuộc sống và xây dựng gia đình, nhưng bạn gái của anh ấy chưa sẵn sàng…

Mark: Hi, Jack, how have you been?//Chào Jack, dạo này sao rồi?
Jack: Not very well.//Không tốt lắm
Mark: Why?  Looks like you’re feeling very down! What happened?//  Sao vậy? Có vẻ như cậu đang không vui! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Jack: Nothing.//Không có gì.
Mark: Come on.  For a man who’s feeling so down, there’re usually two reasons.  Either his career is going downhill, or he has a broken heart.  Since you’re so successful, it must be the other.//

Thôi nào. Khi một người đàn ông cảm thấy không vui, thường chỉ có 2 lý do. Sự nghiệp xuống dốc hoặc là tan nát trái tim. Bởi vì cậu rất thành công, nên nó chỉ có thể là lý do kia mà thôi.

Jack: Well, you’re right.  I just broke up with Jane. //Ừm, cậu đúng rồi. Tớ vừa chia tay với Jane.
Mark: Oh, I’m sorry.  I thought you two were made for each other.

Ồ, tớ xin lỗi. Tớ nghĩ hai cậu sinh ra là dành cho nhau chứ.

Jack: Well, you never know.  I’m ready for a commitment and want to settle down, but she says she wants to pursue her career while she’s still young.

Ừm, cậu không biết đâu. Tớ sẵn sàng cam kết và muốn ổn định cuộc sống, nhưng cô ấy nói cô muốn theo đuổi sự nghiệp bởi vì cô ấy vẫn còn trẻ.

Mark: Well, you can’t blame her.  It’s always difficult to choose between career and family.

Ừm, cậu không thể đổ cho cô ấy. Lúc nào cũng khó lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình mà.

Jack: Maybe you’re right.//Có lẽ cậu đúng.
Mark: Jack, I don’t know what to say to comfort you, but cheer up!  There’s plenty of fish in the sea and you’ll find your soul mate, your perfect match!

Jack, tớ không biết phải nói gì để an ủi cậu, nhưng hãy vui lên! Còn nhiều lựa chọn (thành ngữ thường an ủi người thất tình) mà và cậu sẽ tìm thấy ý trung nhân thôi, người hoàn toàn phù hợp với cậu!

Jack: Yeah, but it’s hard to forget her at the moment.  You know, we were together for almost five years.  It’s really hard….

Ừ, nhưng thật khó để quên cô ấy trong lúc này. Cậu biết đó, chúng tớ đã ở bên nhau gần 5 năm rồi. Thật là khó…

Situation 4: I’m breaking up with her/ Tớ dự định chia tay cô ấy

broke up

Storyline: Mike wants to break up with his girlfriend because….

Tình tiết: Mike muốn chia tay với bạn gái của anh ấy bởi vì …

Gary: Hi, Mike, we’re having a party tonight, wanna come join us?  You can bring your girlfriend.//Chào Mike, bọn tớ sẽ có một bữa tiệc tối nay, có muốn cùng tham gia không? Cậu có thể dẫn bạn gái theo.
Mike: Well…I’m breaking up with Cathy.//Ừm.. Tớ định chia tay với Cathy.
Gary: What happened?  Did you have a fight?//Có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đánh nhau hả?
Mike: No.  She’s really a very nice girl….//Không. Cô ấy là cô gái rất tốt…
Gary: Yeah, she is. She’s pretty, caring, and easy-going.  And she’s a great cook!  She’s a gem!//Ừ, đúng rồi. Cô ấy xinh đẹp, chu đáo, và dễ chịu. Và cô ấy là đầu bếp tuyệt vời! Cô ấy là ngọc báu đấy!
Mike: Well, you’re right.  But sometimes she’s too caring… well…no…she’s just possessive…and…uh… I kind of want a break…you know…for some room for myself.//Ừm. cậu nói đúng. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy quá chu đáo…ờ..không..cô ấy chỉ chiếm hữu…và…ờ…Tớ chỉ muốn chia tay…cậu biết đó..để có chút khoảng trống cho riêng mình.
Gary: Oh?!  Did you talk with her about it?//Ờ?! Cậu đã nói với cô ấy về điều này chưa?
Mike: I’ve tried, but…it didn’t work.//Tớ đã thử, nhưng…không kết quả.
Gary: Oh.  So, when are you going to tell her?//Ờ. Vậy, khi nào cậu định nói với cô ấy?
Mike: Maybe tonight.  I don’t know.  I don’t know how to tell her.//Có lẽ tối nay. Tớ không biết nữa. Tớ chẳng biết phải nói sao với cô ấy.
Gary: I know she’s head over heels in love with you.  She’ll be badly hurt!//Tớ biết cô ấy yêu cậu say đắm. Cô ấy sẽ bị tổn thương lắm đó!
Mike: I know….//Tớ biết…

Situation 5: I can’t get it off my mind./ Tớ không thể gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí

Storyline: Mary loves Ed very much because never ever has a man cared for her so much.  But recently, Mary learns that Ed used to have a girlfriend, and she’s very upset and confides in Jane….

Tình tiết: Mary yêu Ed rất nhiều bởi vì chưa từng có một người đàn ông nào quan tâm đến cô nhiều như thế. Nhưng gần đây, Mary biết rằng Ed đã từng có bạn gái, và cô ấy rất bực bộitâm sự với Jane…

Mary: Jane, I’m very upset about something.  Can I talk with you?  I’d like your opinion.//Jane, tớ đang rất bực bội về một số điều. Tớ có thể nói chuyện với cậu được không? Tớ muốn nghe ý kiến của cậu.
Jane: What is it about?  Oh, is it about Ed?//Về chuyện gì vậy? Ờ, có phải về Ed không?
Mary: Yeah, sort of….//Ừ, đại loại thế…
Jane: So, what’s up?//Vậy thì, có chuyện gì thê?
Mary: What do you think of Ed, Jane?//Cậu nghĩ gì về Ed, Jane?
Jane: What do I think of him?  You know him better than I do, don’t you?//Tớ nghĩ gì về anh ta à? Cậu biết về anh ấy nhiều hơn tớ mà, phải không?
Mary: Please, don’t tease me.  Just tell me.//Làm ơn đi, đừng chọc tớ. Chỉ cần nói tớ nghe.
Jane: Well, remember the other day when you said that Ed is a man who really shows you nothing but consideration?//Ừm, nhớ coi hôm bữa khi cậu nói rằng Ed là người đàn ông luôn quan tâm đến cậu phải không
Mary: Uh-hunh…///Ừ
Jane: And remember you said that he really makes you happy?//Và nhớ coi cậu nói anh ấy thật sự làm cậu vui vẻ phải không?
Mary: Yeah. (Heave a sigh)  Ed is indeed a gentleman.  He has wonderful manners and is respectful of me.  But I’m really bothered by his past!//Ừ. (Thở dài) Ed thật là người hào hoa. Anh ấy có cách cư xử tuyệt vời và tôn trọng tớ. Nhưng tớ thật sự phiền bởi quá khứ của anh ấy!
Jane: His past!?  Was he an ex-con or something?//Quá khứ của anh ấy!? Anh ấy là tên phạm tội hay cái gì?
Mary: No, no, no.  That’s not what I mean.  He used to have a girlfriend and he loved her very much.  He almost married her if it were not for an accident.//Không phải, không phải, không phải. Đó không phải là ý tớ. Anh ấy từng có bạn gái và anh ấy yêu cô ta rất nhiều. Anh ấy gần như kết hôn với cô ấy nếu không phải bởi vì tai nạn.
Jane: Oh, I see.  But why are you so bothered?  That’s already a history, isn’t it?/Ờ, tớ hiểu rồi. Nhưng tại sao cậu lại thấy phiền? Điều đó đã đi vào lịch sử sao?
Mary: I know.  But I just can’t get it off my mind.//Tớ biết. Nhưng tớ chỉ là không thể gạt bỏ điều đó ra khỏi tâm trí
Jane: Come on, Mary.  You’re just being a little jealous, but that’s just fine.  You know, when you love him, you’ve got to love his past, his everything….  You’ve got to love him as a whole.//Thôi nào, Mary. Cậu chỉ hơi ganh tị với người ta, nhưng sẽ ổn thôi. Cậu biết đó, khi cậu yêu anh ấy, cậu phải yêu cả quá khứ của anh ta, mọi thứ của anh ta… Cậu phải yêu anh ta về mọi mặt.

Situation 6: We’re not seeing each other anymore./ Bọn tớ sẽ không gặp nhau nữa

Storyline: Mike recently breaks up with his girlfriend because….

Tình tiết: Mike vừa chia tay với bạn gái của anh ấy bởi vì…

Ryan: Hi, Mike.  Haven’t seen you for a while?  How is Cathy?//Chào, Mike. Lâu rồi không gặp cậu? Cathy thế nào?
Mike: We’re not seeing each other any more.//Chúng tớ sẽ không gặp nhau nữa.
Ryan: What happened?  Did you break up?//Có chuyện gì vậy? Hai người chia tay hả?
Mike: Yeah.  I got sick and tired of her nagging all the time.//Ừ. Tớ mệt mỏi và chán nản cái tính lúc nào cũng cằn nhằn của cô ấy.
Ryan: Oh, I’m sorry.  Maybe, you were just emotional at that moment.  Do you think you guys can get back together?//Ồ, tớ xin lỗi. Có lẽ, cậu chỉ cảm xúc lúc đó. Cậu có nghĩ hai người có thể quay trở lại với nhau không?
Mike: I don’t know.  There’s plenty of fish out there in the sea.//Tớ không biết. Còn nhiều sự lựa chọn khác mà.
Ryan: Oh, you’re such a dog!//Ồ, cậu xấu tính quá! (such a dog không ý chửi trong trường hợp này!)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d