Menu Đóng

Tiếng Anh Thương Mại Bài 10

Lesson 10: DISCUSSING A DIFFICULT REQUEST/ Thảo luận về một yêu cầu khó

Tanya is head of R&D in a laboratory for Sudsco, a company that makes shampoo. Here she meets with colleagues John and Andy to discuss a request from the marketing department./ Tanya là trưởng phòng R&D (Nghiên cứu & Phát triển) trong một phòng thí nghiệm cho Sudsco, một công ty sản xuất dầu gội đầu. Tại đây cô ấy gặp các đồng nghiệp là John và Andy để thảo luận về một yêu cầu từ phòng tiếp thị.

Tanya: Let me kick off this meeting with some news. Our market­ing department would like us to produce a new fragrance by the end of next month./ Để tôi bắt đầu cuộc họp này bằng một vài tin tức. Phòng tiếp thị của chúng ta muốn chúng ta sản xuất một hương thơm mới trước cuối tháng này.

John:   Oh, brother.* We need this extra work like a hole in the head! What fragrance are they looking for?/ Ồ, Chúng ta không cần vẽ thêm việc đâu. Họ đang tìm kiếm hương thơm nào?

Tanya: Mango./ Xoài

Andy: Mango? Are they out of their minds? Do they know how tough that is? / Xoài à? Họ có mất trí không? Họ có biết nó khó thế nào không?

Tanya: Yeah, but I told them we’d take a crack at it. If we put our minds to it, I know we can do it./ Yeah, nhưng tôi đã bảo họ rằng chúng ta sẽ cố gắng. Nếu chúng ta dồn tâm sức vào nó, tôi biết chúng ta có thể làm được

Andy:  I don’t know. It’s not going to be easy./ Tôi không biết. Nó sẽ không hề dễ dàng đâu.

Tanya: Let’s roll up our sleeves and give it our best shot. Nothing ventured, nothing gained./ Hãy bắt tay vào làm thử. Không thử làm sao thành công.

John:   Well, Tanya, you certainly have a can-do attitude!/ Ừ, Tanya, anh lúc nào cũng có thái độ lạc quan.

Tanya: Actually, this is child’s play compared to what our CEO wants us to do by the end of the year. He wants us to come up with new, improved formulas for all 50 of our shampoos./ Thật ra, đây là việc cỏn con so với những gì CEO của chúng ta muốn chúng ta làm vào cuối năm nay. Anh ấy muốn chúng ta nghĩ ra công thức cải tiến nới cho toàn bộ 50 sản phẩm dầu gội đầu của anh ta.

Andy: What? How are we supposed to manage that? Sometimes I think the bigwigs at this company are out of touch with reality!/ Cái gì? Làm sao chúng ta kham cho nổi? Đôi khi tôi nghĩ người lãnh đạo tại công ty này không thực tế.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: