Menu Đóng

Tiếng Anh Thương Mại Bài 7

LESSON 7: DISCUSSING BAD RESULTS

[Bài 7: Thảo luận về kết quả tồi tệ]

Ron, Alex, and P am work for Brooklyn Brewski, a company that brews and distributes beer throughout New York. The company s recent results have been terrible.

Ron, Alex, và Pam làm việc cho Brooklyn Brewski, một công ty ủ và phân phối bia khắp New York. Kết quả (kinh doanh) của công ty này vừa qua rất tồi tệ.

Alex: We need to face the music here. We’re in deep trouble! Sales are down by 50 percent versus last year.

Alex: Chúng ta cần thừa nhận đang gặp rắc rối ở đây. Chúng ta đang bị khủng hoảng! Doanh số bán hàng đang giảm 50% so với năm ngoái.

Pam: It looks like we’re going to be in the red for the year to the tune of $1 million.

Pam: Có vẻ như là chúng đang đang bị lỗ cả năm xấp xỉ $1 triệu.

Ron:   No wonder. We’re losing market share to Manhattan Beer.

Ron: Chẳng lạ gì. Chúng ta đang mất thì phần về tay Bia Mahanttan.

Alex: Why? We need to get to the bottom of this!

Alex: Tại sao? Chúng ta cần tìm hiểu rõ vấn đề này.

Pam: Every year they come up with new beers. They’re really on top of trends. For instance, last year they released a low-carb beer.

Pam: Mỗi năm họ đều nghĩ ra các loại bia mới. Họ thật sự đón đầu xu hướng. Ví dụ, năm ngoái họ cho ra đời bia low-carb

Ron: No wonder they’re eating our lunch! They’re cashing in on the latest trends and bringing great new products to market.

Ron: Chẳng lạ gì họ đang nuốt chửng chúng ta. Chúng ta đang ăn nên làm ra với trào lưu mới nhất và tung các sản phẩm mới tuyệt vời vào thị trường

Pam: Meanwhile, we’re running in place. We need a new product line and new ideas for marketing.

Pam: Trong khi đó, chúng ta đang dậm chân tại chỗ. Chúng ta cần dòng sản phẩm mới và ý tưởng mới cho thị trường

Alex: It’s time to clean house and bring some new blood into this company.

Alex: Đã đến lúc phải sa thải nhiều nhân viên và thuê người mới vào công ty này.

Ron: You took the words right out of my mouth! We need some new people with fresh ideas.

Ron: Tôi vừa nói trúng ý tôi! Chúng ta cần người mới có ý tưởng mới mẻ.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d