Menu Đóng

Tiếng Anh Thương Mại Bài 8

LESSON 8: DISCUSSING A DIFFICULT DECISION

[Bài 8: Thảo luận một quyết định khó khăn

Anna, Lynn, and Jeff are thinking about moving their manufac­turing facilities from the United States to China. Jeff is having trouble deciding what to do.

Anna, Lynn, và Jeff đang suy nghĩ về việc di dời cơ sở sản xuất của họ từ Mỹ sang Trung Quốc. Jeff đang gặp khó khăn trong việc quyết định phải làm gì.

Anna: We need to decide already whether or not we want to move our manufacturing from the United States to China. Jeff, have you made the final decision?

Anna: Chúng ta cần quyết định xem chúng ta có muốn di dời xưởng sản xuất từ Mỹ sang Trung quốc hay không. Jeff, anh đã có quyết định cuối cùng chưa?

Jeff: There are pros and cons to moving it to China. I’ve been back and forth on this issue for months. I’m of two minds.

Jeff: Có cả thuận lợi và bất lợi khi di dời sang Trung Quốc. Tôi cứ suy đi nghĩ lại vấn đề này mấy tháng trời. Tôi đang phân vân.

Anna: Jeff, I know this is a tough call, but now is not the time to be wishy-washy. We need to make a decision.

Anna: Jeff, tôi biết đây là quyết định khó khăn, nhưng đây không phải là lúc đăn đo. Chúng ta cần phải quyết định

Lynn: That’s right, and I recommend we bite the bullet and move our operations to China.

Lynn: Đúng rồi, và tôi đề nghị chúng ta phải đưa ra quyết định khó khăn và di dời hoạt động sang Trung Quốc.

Anna: Or we could test the waters by moving 25 percent of our operations there.

Anna: Hoặc chúng ta có thể thăm dò bằng cách di dời 25% hoạt động sang đó.

Lynn: Good idea. That would give us the best of both worlds: we could reduce our risk, while starting to enjoy some of the cost savings from lower-cost manufacturing.

Lynn: Ý kiến hay đó. Nó sẽ giúp chúng ta có hai thuận lợi: chúng ta có thể giảm rủi ro, trong khi bắt đầu tiết kiệm ít chi phí từ việc giảm chi phí sản xuất.

Jeff: I agree with you that we should put a stake in the ground. Let’s move a quarter of our operations to China.

Jeff: Tôi đồng ý với cô rằng chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên. Hãy di dời 1/4 hoạt động sang Trung Quốc.

Lynn: Good call, Jeff!

Lynn: Quyết định hay đó Jeff!

Jeff:    I hope I don’t live to regret this decision.

Jeff: Tôi hy vọng tôi sẽ không hối tiếc với quyết định này

Anna: You won’t. My gut tells me we’re doing the right thing.

Anna: Không đâu. Linh tính cho tôi biết rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d