Wordform_E8_Unit 15


0

1.

2. The band consists of nine ___________. (music)

3.

4. Sign language is till used as a means of ____________ (communicate)

5. Students sometimes have _______ finding suitable jobs. (difficult)

6. My brother usually cleans up around the house on the __________ basis (week)

7.

8.

9. The old man made several _______ suggestion. (help)

10. A _________ is a machine that is connected to a computer and prints onto paper using ink. (print)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: