Wordform_E8_Unit 14


0

1. Britain has more ten ________ newspapers. (nation)

2. We can recognize the ________ by their accent. ( southern)

3. _______ it was a bedroom, but he turned it into a library. (origin)

4. In 2003, Da Nang was a city of 750,000 _______ (inhabit)

5. I like him for his ______ (generous)

6. You can buy electrical ______ at the shop over there. (apply)

7. ________ should complain if they are not satisfied with the service they receive. (consume)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: