Wordform_E8_Unit 12


0

1. London is ______ for its historic buildings and churches. (Fame)

2. John came to see me at the hospital the ______ day. (follow)

3.

4. They had a ______ time in Ha Long Bay last summer. (wonder)

5. This watch is more _______ than that one. (Expense)

6. Do you have any ________ about train times? (inform)

7. There are ______ ways of solving the problem. (variety)

8. I found the trip very _______ (Excite)

9. My house, though small, is very ______ for the bus station. (convenience)

10. Most tourists like visiting ________ village. (tribe)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: