Wordform_E8_Unit 11


0

1. Ha Long Bay is in ________ Vietnam. (north)

2.

3. Every week, there are two _____ from Hanoi to Nha Trang. (fly)

4. It was very ______ not to get the job. (disappoint)

5. The soccer fans at the stadium were very _______ (excite).

6. He grew ______ after waiting for a long time. (patient)

7. She was very ______ at the exam result. (surprise)

8. I feel _______ when I lie in a hot bath. (relax)

9. It was a ______ time, but we never gave up hope. (difficulty)

10. The next _______ for New York will be at 1.00 (depart)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: