Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “T”


1 comment
Categories : Blog
table
tablespoon
tactic
tail
take
tale
talent
talk
tall
tank
tap
tape
target
task
taste
tax
taxpayer
tea
teach
teacher
teaching
team
tear
teaspoon
technical
technique
technology
teen
teenager
telephone
telescope
television
tell
temperature
temporary
ten
tend
tendency
tennis
tension
tent
term
terms
terrible
territory
terror
terrorism
terrorist
test
testify
testimony
testing
text
than
thank
thanks
that
the
theater
their
them
theme
themselves
then
theory
therapy
there
therefore
these
they
thick
thin
thing
think
thinking
third
thirty
this
those
though
thought
thousand
threat
threaten
three
throat
through
throughout
throw
thus
ticket
tie
tight
time
tiny
tip
tire
tired
tissue
title
to
tobacco
today
toe
together
tomato
tomorrow
tone
tongue
tonight
too
tool
tooth
top
topic
toss
total
totally
touch
tough
tour
tourist
tournament
toward
towards
tower
town
toy
trace
track
trade
tradition
traditional
traffic
tragedy
trail
train
training
transfer
transform
transformation
transition
translate
transportation
travel
treat
treatment
treaty
tree
tremendous
trend
trial
tribe
trick
trip
troop
trouble
truck
TRUE
truly
trust
truth
try
tube
tunnel
turn
TV
twelve
twenty
twice
twin
two
type
typical
typically

1 comment on “Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “T”

    Tổng hợp 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có audio [PDF]|

    • 25/08/2020 at 1:45 chiều

    […] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y […]

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: