Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “P”


0
Categories : Blog
pace
pack
package
page
pain
painful
paint
painter
painting
pair
pale
Palestinian
palm
pan
panel
pant
paper
parent
park
parking
part
participant
participate
participation
particular
particularly
partly
partner
partnership
party
pass
passage
passenger
passion
past
patch
path
patient
pattern
pause
pay
payment
PC
peace
peak
peer
penalty
people
pepper
per
perceive
percentage
perception
perfect
perfectly
perform
performance
perhaps
period
permanent
permission
permit
person
personal
personality
personally
personnel
perspective
persuade
pet
phase
phenomenon
philosophy
phone
photo
photograph
photographer
phrase
physical
physically
physician
piano
pick
picture
pie
piece
pile
pilot
pine
pink
pipe
pitch
place
plan
plane
planet
planning
plant
plastic
plate
platform
play
player
please
pleasure
plenty
plot
plus
PM
pocket
poem
poet
poetry
point
pole
police
policy
political
politically
politician
politics
poll
pollution
pool
poor
pop
popular
population
porch
port
portion
portrait
portray
pose
position
positive
possess
possibility
possible
possibly
post
pot
potato
potential
potentially
pound
pour
poverty
powder
power
powerful
practical
practice
pray
prayer
precisely
predict
prefer
preference
pregnancy
pregnant
preparation
prepare
prescription
presence
present
presentation
preserve
president
presidential
press
pressure
pretend
pretty
prevent
previous
previously
price
pride
priest
primarily
primary
prime
principal
principle
print
prior
priority
prison
prisoner
privacy
private
probably
problem
procedure
proceed
process
produce
producer
product
production
profession
professional
professor
profile
profit
program
progress
project
prominent
promise
promote
prompt
proof
proper
properly
property
proportion
proposal
propose
proposed
prosecutor
prospect
protect
protection
protein
protest
proud
prove
provide
provider
province
provision
psychological
psychologist
psychology
public
publication
publicly
publish
publisher
pull
punishment
purchase
pure
purpose
pursue
push
put

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: