Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “I”


1 comment
Categories : Blog , Từ vựng Tiếng Anh
I
ice
idea
ideal
identification
identify
identity
ie
if
ignore
ill
illegal
illness
illustrate
image
imagination
imagine
immediate
immediately
immigrant
immigration
impact
implement
implication
imply
importance
important
impose
impossible
impress
impression
impressive
improve
improvement
in
incentive
incident
include
including
income
incorporate
increase
increased
increasing
increasingly
incredible
indeed
independence
independent
index
Indian
indicate
indication
individual
industrial
industry
infant
infection
inflation
influence
inform
information
ingredient
initial
initially
initiative
injury
inner
innocent
inquiry
inside
insight
insist
inspire
install
instance
instead
institution
institutional
instruction
instructor
instrument
insurance
intellectual
intelligence
intend
intense
intensity
intention
interaction
interest
interested
interesting
internal
international
Internet
interpret
interpretation
intervention
interview
into
introduce
introduction
invasion
invest
investigate
investigation
investigator
investment
investor
invite
involve
involved
involvement
Iraqi
Irish
iron
Islamic
island
Israeli
issue
it
Italian
item
its
itself

1 comment on “Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “I”

    Tổng hợp 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có audio [PDF]|

    • 25/08/2020 at 1:45 chiều

    […] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y […]

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: