Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ D


0
Categories : Blog
dad
daily
damage
dance
danger
dangerous
dare
dark
darkness
data
date
daughter
day
dead
deal
dealer
dear
death
debate
debt
decade
decide
decision
deck
declare
decline
decrease
deep
deeply
deer
defeat
defend
defendant
defense
defensive
deficit
define
definitely
definition
degree
delay
deliver
delivery
demand
democracy
Democrat
democratic
demonstrate
demonstration
deny
department
depend
dependent
depending
depict
depression
depth
deputy
derive
describe
description
desert
deserve
design
designer
desire
desk
desperate
despite
destroy
destruction
detail
detailed
detect
determine
develop
developing
development
device
devote
dialogue
die
diet
differ
difference
different
differently
difficult
difficulty
dig
digital
dimension
dining
dinner
direct
direction
directly
director
dirt
dirty
disability
disagree
disappear
disaster
discipline
discourse
discover
discovery
discrimination
discuss
discussion
disease
dish
dismiss
disorder
display
dispute
distance
distant
distinct
distinction
distinguish
distribute
distribution
district
diverse
diversity
divide
division
divorce
DNA
do
doctor
document
dog
domestic
dominant
dominate
door
double
doubt
down
downtown
dozen
draft
drag
drama
dramatic
dramatically
draw
drawing
dream
dress
drink
drive
driver
drop
drug
dry
due
during
dust
duty

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: