Menu Đóng

Tổng hợp word form lớp 9 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

1. Word form là gì?

Word Form (hay “hình thức từ”) là một trong các dạng bài tập thường xuất hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thế nào là word form, cách học word form hiệu quả và tổng hợp word form theo từng bài học trong chương trình Tiếng Anh lớp 9.

Các bảng sau sẽ chia từ vựng theo 4 dạng từ chính: động từ, danh từ, tính từ và trạng từ. Bạn có thể rất quen với từ “happy” (vui). “Happy” là một tính từ, trong khi đó, “happiness” là một danh từ, “happily” là một trạng từ.

“Happiness” có thể đứng đầu câu làm chủ từ (Subject) hoặc tân ngữ (Object). “Happy” có thể đứng sau TO BE (am,is,are,was ,were) hoặc động từ nối (copula verbs, look/ feel/seem/) và “happily” sẽ đứng sau một động từ thường.

Chúng ta cùng xem các câu sau:

  • Money can not buy happiness. (“Happiness” hiện là tân ngữ của động từ “buy”)
  • She looks happy and she is smiling happily. (“happy” đứng sau động từ liên kết “look” và “happily” bổ nghĩa cho động từ thường “smile”)
Wordfor
Tổng hợp word form lớp 9

2. Cách học Word form như thế nào cho đúng

Qua ví dụ trên, các bạn đã thấy từ một từ gốc “happy” chúng ta có thêm nhiều hình thức khác nhau giống như các thành viên trong một gia đình, vì vậy chúng ta thường gọi chúng là “Word Family”.

Chúng ta cùng tưởng tượng nhé, để hiểu rõ từng thành viên trong một gia đình, trước nhất các bạn cần biết “MẶT” từng thành viên, sau đó là “GỌI TÊN” và vị trí của thành viên đó trong gia đình (cha, mẹ, anh, em..). Cũng vậy, việc học word form trước nhất phải làm quen với “MẶT CHỮ”, sau đó là ” CÁCH PHÁT ÂM”, tiếp theo bạn cần phải biết cách sử dụng dạng từ đó trong câu như thế nào.

Tra cứu Word Form Lớp 7

Tra cứu Word Form lớp 8

3. Tra cứu Word Form lớp 9 theo unit

Word form lớp 9 Unit 1

Động từDanh từTính từTrạng trừ
 revolutionrevolutionary 
correspond withcorrespondencecorrespondent 
impressimpressionimpressiveimpressively
 friendfriendly 
 friendship  
 friendliness  
 atmosphereatmospheric 
  atmospherical 
prayprayer  
dependdependencedependent 
 dependency  
worshipworshipworshipful 
 peacepeaceful 
introduceintroduction  
industrializeindustryindustrial 
dividedivisiondivisible 
  dividual 
 regionregional 
separateseparationseparate 
  separable 
 tropictropical 
 religionreligiousreligiously
 BuddhismBuddhistic 
 Buddhist  
instructinstruction  
compelcompulsioncompulsorycompulsorily
simplifysimplicitysimplesimply
interestinterestinteresting/ed 
disappointdisappointmentdisappointed/ing 
preparepreparationpreparative 

Word form lớp 9 Unit 2

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
 poempoetic 
 poet  
 poetry  
 novel  
 novelist  
designdesigner  
 design  
materializematerialmaterialmaterially
 occasionoccasionaloccasionally
 convenienceconvenientconveniently
 fashionfashionablefashionably
printprinterprintable 
 traditiontraditional 
modernizemodern  
inspireinspirationinspirational 
symbolizesymbolsymbolic 
alternate alternativealternatively
 stripestriped 
 plainnessplainplainly
 sleevesleeved/sleeveless 
fade faded/fadeless 
announceannouncement  
 announcer  
embroiderembroidery  
 cottoncottony 
 economyeconomic 
  economicaleconomically
sellsalesalable 
generategenerationgenerative 
encouragecourage  
 encouragementencouragingencouragingly
 prideproud 
equalizeequalityequalequally
 freedomfree 
 self-confidenceself-confident 

Word form lớp 9 Unit 3

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
restrestrestful/ restless 
 hero  
 heroine  
enjoyenjoymentenjoyable 
collectcollectioncollective 
 collector  
exchangeexchangeexchangeable 
 grocer  
 grocery  
 groceries  

Word form lớp 9 Unit 4

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
 foreignerforeign 
examineexaminerexaminational 
 examinee  
 exam  
attendattendance  
 attendant  
 terrorterribleterribly
describedescription  
persuadepersuasionpersuasive 
 reputationreputed 
 reputereputedless 
experienceexperienceexperienced 
 sceneryscenic 
 scene  
costcostcostly 
  approximateapproximately
 tutor  
 tuition  
editeditor  
 edition  
 institute  
 institution  
statestatement  
 politenesspolite 
 impolitenessimpolite 
inquireinquiry  
advertiseadvertisement  
 advertising  
 advertiser  
informinformationinformative 

Word form lớp 9 Unit 5

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
 popularitypopular 
  expensive 
  inexpensive 
 commercecommercial 
interactinteractioninteractive 
developdevelopmentdeveloping/ed 
 factfactual 
avail available 
 violenceviolentviolently
 journalism  
 journalist  
 safetysafe 
appearappearance  
assignassignment  
respondresponse  
communicatecommunicationcommunicative 
 wonderwonderful 
denydenial  
 pitypitifulpitifully
accessaccessaccessible 
exploreexplorationexploratory 
 explorer  
 purposepurposeful 
  purposeless 
limitlimitation  
consumeconsumertime-consuming 
 consumption  
 useuseful 
  useless 
detectdetectiondetective 
 detector  

Word form lớp 9 Unit 6

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
 environmentenvironmental 
deforestdeforestation  
pollutepollutionpolluted 
  unpolluted 
dynamitedynamite  
conserveconservation  
 conservationist  
volunteervolunteer  
 rockrocky 
 similaritysimilarsimilarly
achieveachievementachievable 
protectprotectionprotective 
 protector  
 marinemarine 
 mariner  
carecarecareful 
  careless 
deliberate deliberate 
 treasure  
 treasurer  
 treasury  
 nonsensenonsensical 
 valuevaluable 
 foamfoamy 
complaincomplaint  
situatesituation  
complicatecomplicationcomplicated 
resolveresolutionresolute 
actactionactive 
refreshrefreshmentrefreshing 
prohibitprohibitionprohibitive 

Word form lớp 9 Unit 7

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
to energizeenergyenergeticenergetically
  recentrecently
  enormousenormousy
 plumber  
 plumbing  
installinstallation  
 luxuryluxuriousluxuriously
 necessitynecessarynecessarily
effecteffecteffectiveeffectively
standardizestandardstandard 
 efficiencyefficientefficiently
comparecomparisoncomparative 
  comparable 
  ultimateultimately
innovateinnovationinnovative 
 innovator  

Word form lớp 9 Unit 8

Tổng hợp Từ vựng Tiếng anh Lớp 9

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
celebratecelebration  
occuroccurrence  
decoratedecorationdecorative 
freefreedomfree 
slaveslaveryslavish 
 joyjoyfuljoyfully
 crowdcrowded 
complimentcompliment  
congratulatecongratulationcongratulatory 
 activistactive 
 charitycharitable 
nominatenomination  
acquaintacquaintance  
memorizememorymemorable 
considerconsiderationconsiderate 
prioritizepriority  
distinguish distinguished 
  distinguishable 
diedeathdead 
 terrificterrifically 
enhanceenhancement  

Word form lớp 9 Unit 9

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
 disasterdisastrous 
 volcanovolcanic 
 coastcoastal 
expectexpectation  
trusttrusttrustful 
  trusty 
predictpredictionpredictable 
 tidetidal 
  abruptabruptly
erupteruptioneruptive 
 severitysevereseverely
behavebehavior  
destroydestructiondestructive 
extendextensionextensiveextensively
exportexport  
 exportation  
importimport  
 importation  

Word form lớp 9 Unit 10

ĐỘNG TỪDANH TỪTÍNH TỪTRẠNG TỪ
evidenceevidenceevidential 
existexistence  
experienceexperienceexperienced 
proveproofproven 
createcreationcreative 
 creator  
 sciencescientific 
 scientist  
 expertexpertexpertly
weighweight  
holeholeholey 
orbitorbitorbital 
marvelmarvelmarvelous 
 shapeshape/shapeless 
 mysterymysterious 
imagineimaginationimaginative 
exposeexposition  

4. Bảng tra cứu Word Form Lớp 9

VERBNOUNADJECTIVEADVERB
revolutionrevolutionary
correspond withcorrespondencecorrespondent
impressimpressionimpressiveimpressively
friendfriendly
friendship
friendliness
atmosphereatmospheric
atmospherical
prayprayer
dependdependencedependent
dependency
worshipworshipworshipful
peacepeaceful
introduceintroduction
industrializeindustryindustrial
dividedivisiondivisible
dividual
regionregional
separateseparationseparate
separable
tropictropical
religionreligiousreligiously
BuddhismBuddhistic
Buddhist
instructinstruction
compelcompulsioncompulsorycompulsorily
simplifysimplicitysimplesimply
interestinterestinteresting/ed
disappointdisappointmentdisappointed/ing
preparepreparationpreparative
poempoetic
poet
poetry
novel
novelist
designdesigner
design
materializematerialmaterialmaterially
occasionoccasionaloccasionally
convenienceconvenientconveniently
fashionfashionablefashionably
printprinterprintable
traditiontraditional
modernizemodern
inspireinspirationinspirational
symbolizesymbolsymbolic
alternatealternativealternatively
stripestriped
plainnessplainplainly
sleevesleeved/sleeveless
fadefaded/fadeless
announceannouncement
announcer
embroiderembroidery
cottoncottony
economyeconomic
economicaleconomically
sellsalesalable
generategenerationgenerative
encouragecourage
encouragementencouragingencouragingly
prideproud
equalizeequalityequalequally
freedomfree
self-confidenceself-confident
restrestrestful/ restless
hero
heroine
enjoyenjoymentenjoyable
collectcollectioncollective
collector
exchangeexchangeexchangeable
grocer
grocery
groceries
foreignerforeign
examineexaminerexaminational
examinee
exam
attendattendance
attendant
terrorterribleterribly
describedescription
persuadepersuasionpersuasive
reputationreputed
reputereputedless
experienceexperienceexperienced
sceneryscenic
scene
costcostcostly
approximateapproximately
tutor
tuition
editeditor
edition
institute
institution
statestatement
politenesspolite
impolitenessimpolite
inquireinquiry
advertiseadvertisement
advertising
advertiser
informinformationinformative
popularitypopular
expensive
inexpensive
commercecommercial
interactinteractioninteractive
developdevelopmentdeveloping/ed
factfactual
availavailable
violenceviolentviolently
journalism
journalist
safetysafe
appearappearance
assignassignment
respondresponse
communicatecommunicationcommunicative
wonderwonderful
denydenial
pitypitifulpitifully
accessaccessaccessible
exploreexplorationexploratory
explorer
purposepurposeful
purposeless
limitlimitation
consumeconsumertime-consuming
consumption
useuseful
useless
detectdetectiondetective
detector
environmentenvironmental
deforestdeforestation
pollutepollutionpolluted
unpolluted
dynamitedynamite
conserveconservation
conservationist
volunteervolunteer
rockrocky
similaritysimilarsimilarly
achieveachievementachievable
protectprotectionprotective
protector
marinemarine
mariner
carecarecareful
careless
deliberatedeliberate
treasure
treasurer
treasury
nonsensenonsensical
valuevaluable
foamfoamy
complaincomplaint
situatesituation
complicatecomplicationcomplicated
resolveresolutionresolute
actactionactive
refreshrefreshmentrefreshing
prohibitprohibitionprohibitive
to energizeenergyenergeticenergetically
recentrecently
enormousenormousy
plumber
plumbing
installinstallation
luxuryluxuriousluxuriously
necessitynecessarynecessarily
effecteffecteffectiveeffectively
standardizestandardstandard
efficiencyefficientefficiently
comparecomparisoncomparative
comparable
ultimateultimately
innovateinnovationinnovative
innovator
celebratecelebration
occuroccurrence
decoratedecorationdecorative
freefreedomfree
slaveslaveryslavish
joyjoyfuljoyfully
crowdcrowded
complimentcompliment
congratulatecongratulationcongratulatory
activistactive
charitycharitable
nominatenomination
acquaintacquaintance
memorizememorymemorable
considerconsiderationconsiderate
prioritizepriority
distinguishdistinguished
distinguishable
diedeathdead
terrificterrifically
enhanceenhancement
disasterdisastrous
volcanovolcanic
coastcoastal
expectexpectation
trusttrusttrustful
trusty
predictpredictionpredictable
tidetidal
abruptabruptly
erupteruptioneruptive
severitysevereseverely
behavebehavior
destroydestructiondestructive
extendextensionextensiveextensively
exportexport
exportation
importimport
importation
evidenceevidenceevidential
existexistence
experienceexperienceexperienced
proveproofproven
createcreationcreative
creator
sciencescientific
scientist
expertexpertexpertly
weighweight
holeholeholey
orbitorbitorbital
marvelmarvelmarvelous
shapeshape/shapeless
mysterymysterious
imagineimaginationimaginative
exposeexposition

1 Comment

  1. Pingback:Tổng hợp Word form lớp 8 - tienganhonline123.com -tienganhonline123.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d