Tiếng Anh Lớp 9_Bài 7_Chia dạng từ


0

Điền loại từ thích hợp cho từ trong ngoặc. Bạn sẽ nhìn thấy 10 câu hỏi/ bài tập. Nhấn F5 sau mỗi lần xem kết quả để làm thêm các bài tập khác.

1. The man could give no __________ for his violent behavior. (EXPLAIN)

2. His father would buy that house if it (not be) ______________ expensive.

3. A letter should always end with the __________ of the writer. (SIGN)

4. It is really quite __________ that we should have been at the same college without having met before (ORDINARY)

5. He was __________ (information) of the consequences in advance.

6. There is a great __________between Hari and his twin brother. (SIMILAR)

7. If the students (attend) _________ Quang Trung school, they have to wear uniform.

8. They will lose their way if they (not have) _____________ a map.

9. If students do not throw plastic bags anymore, our school yard (be) ___________ clean.

10. In ancient Greece, the owl was a symbol of __________ (wise)Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: