Tiếng Anh Lớp 9_Bài 7_Chia dạng từ


0

Điền loại từ thích hợp cho từ trong ngoặc. Bạn sẽ nhìn thấy 10 câu hỏi/ bài tập. Nhấn F5 sau mỗi lần xem kết quả để làm thêm các bài tập khác.

1. To keep the air unpolluted, people ought to use ____________energy to create electricity. (Sun)

2. You should __________ yourselves with the new environment.(family)

3. If he (learn) ____________ to drive, he would be able to drive his car.

4. The judge told him it was __________ (responsible) to drink and drive, and banned him for a year.

5. If students do not throw plastic bags anymore, our school yard (be) ___________ clean.

6. She likes going __________ with her classmates.(picnic)

7. He examined the parcel __________, as he had no idea what it could be. (SUSPECT)

8. Air and water are ____________ in our life. (Necessary)

9. They will lose their way if they (not have) _____________ a map.

10. They live ____________ in a small village. (Happy)Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: