Tiếng Anh Lớp 9_Bài 6_Chia dạng từ


0

1. Plastic bags will cause _____________ (pollute).

2. Listen me ___________ (care) you can solve the problem.

3. We should make our world _____________ (pollute)

4. An accident happened because of driving ____________ (care)

5. Mr Brown is one of the ___________ (conserve)

6. He was ____________ (disappoint) that they were not coming.

7. Please listen to the lecture ____________ (care)

8. Air and water _____________ (pollute) can make people fall ill.

9. The air in the city is ___________ (pollute)Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: