Tiếng Anh Lớp 9_Bài 3_Chia dạng từ


0

1. After the storm, many people suffered from……….. (home)

2. Do you know how to make a…………………………… (speak)

3. He drove so ………………………so he had an accident. (care)

4. ………………………. often leads to obesity. (Eat)

5. He is one of the fast ……………………….. in my class. (cycle)

6. Women wear make – up to ……………… themselves. (beautiful)

7. His late arrival caused us much……………………….. (convenient)

8. After the storm, many people suffered from……….. (home)

9. This a the ……………… storm we have had for years. (bad)

10. His late arrival caused us much……………………….. (convenient)Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: