Tiếng Anh Lớp 9 Bài 8 Chia dạng từ


0

Chia Dạng từ thích hợp của từ trong ngoặc.

1. This man ……………………………… in writing (success

2. Although she is rich, she lives……………………………… (unhappy)

3. They went to see most of the ……………………………… places . (interest)

4. Air ……………………………… makes us unhealthy. (pollute)

5. Many ……………………………… activities will be held tomorrow (culture )

6. Your recent work has some ……………………………… (improve)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: