Tiếng Anh 8_Bài 15_Bài tập Word Form


0

1. Tom often tells us _______ stories after his summer vacation. (amuse)

2. Arrange these files in order is a very time – ___________ task. ( consume)

3. Sign language is till used as a means of ____________ (communicate)

4. A _________ is a machine that is connected to a computer and prints onto paper using ink. (print)

5. She hates doing _________, especially washing up on Sundays. (work)

6.

7.

8.

9. The band consists of nine ___________. (music)

10.Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: