Tiếng Anh 8_Bài 14_Bài tập Word Form


0

1. I like him for his ______ (generous)

2. ________ should complain if they are not satisfied with the service they receive. (consume)

3. You can buy electrical ______ at the shop over there. (apply)

4. We can recognize ________ by their accent. ( southern)

5. _______ it was a bedroom, but he turned it into a library. (origin)

6. Britain has more ten ________ newspapers. (nation)

7. In 2003, Da Nang was a city of 750,000 _______ (inhabit)Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: