Tiếng Anh 7_ Luyện tập Hiện tại Đơn & Tương Lai Đơn


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. My father (jog) ____________ every morning.

2. She (have) ____________ a meeting tonight.

3. She (be) ____________ 14 on her next birthday.

4. We often (play) ____________ tennis in the afternoon.

5. They (live) ____________ with their grandparents at the moment.

6. Phong (watch) ____________ television every night.

7. Tomorrow, she (invite) ____________ all friends to her birthday party.

8. They (go) ____________ to the movies tonight.

9. My brother (listen) ____________ to music in his free time.

10. We (visit) ____________ Huong Pagoda next week.


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: