Thì Hiện tại Tiếp Diễn


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. Look! The girl ( cry).

2. She usually has a glass of milk after breakfast, but now she ( drink) a cup of coffee.

3. Look! A man ( run) after the train.

4. Be quiet! The baby ( sleep) in the next room.

5. What you ( do) now?

6. They rarely eat fish, but today they ( eat) it.

7. At present, the author ( write) a historical novel.

8. It rains very much in the summer. It ( rain) now.

9. In the South Vietnam, it rains a great in July, August, and September. Now it ( rain) outside.

10. Daisy ( cook) some food in the kitchen at the moment.


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: