There is/are


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. ___________ only one way to solve this problem.

2. ___________ anyone here who wants to volunteer?

3. street

_________ anywhere to park around here?

4.

___________ a lot of information available on this issue.

5. ___________ a few bananas and a few apples.

6. ___________ any public buses in Los Angeles?

7. traffic_________ a lot of traffic in Valencia.

8.

__________ much sugar.

9. __________ enough time to finish?

10. ___________ many tigers left in the world?


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: