Tiếng Anh Thương Mại 18

DISCUSSING OFFICE SCANDALS

THẢO LUẬN NHỮNG VỤ BÊ BỐI VĂN PHÒNG

With his naughty behavior, Bill Swing provides plenty of material for office gossip. Cindy and Steve discuss his latest move and review his other recent insensitive behavior./ Với hành vi sai quấy của mình, Bill Swing cung cấp nhiều tài liệu về tin đồn văn phòng. Cindy và Steve thảo luận hành vị sau cùng và xem xét những hành động vô ý gần đây khác của anh ta.

 

Cindy: Did you hear the latest dirt?/ Anh có nghe tin đồn gần đây không?

Steve: Of course not. I’m totally out of the loop! I’m always the last one to find out everything./ Tất nhiên là không. Tôi hoàn toàn không hay biết gì! Tôi luôn là người sau cùng biết mọi chuyện.

Cindy: According to the rumor mill, Bill Swing made a pass at Laura Teller, the new marketing manager. Now she’s threatening to sue him for sexual harassment./ Theo tin đồn thì Bill Swing tán tỉnh Laura Teller, giám đốc marketing mới. Bây giờ cô ấy đe dọa kiện anh ta về tội quấy rối tình dục.

Steve: Sounds like Bill’s up to his old tricks again. He’s always on the make. Last year, Paula Reynolds accused him of pinching her…/ Nghe như Bill lại thói cũ lặp lại. Anh ấy lúc nào cũng tán giá. Năm ngoái, Paula Reynolds tố cáo anh ta đụng chạm cô ấy…

Cindy: I remember that. Too bad Paula quit before they could get to the bottom of it./ Tôi nhớ vụ đó. Tệ hơn là Paula nghỉ việc trước khi họ tìm ra nguyên nhân vấn đề.

Steve: Two years ago he got nailed for organizing a company offsite to a strip joint!/ Hai năm trước anh ta bị bắt quả tang tổ chức chuyến đi đến hộp đêm!

Cindy: Oh, that really takes the cake. That’s so un-PC! Ồ, điều đó thật tệ. Thật là quá quắc!

Steve: Bill is definitely not politically correct!/ Bill thật không vô tình trong chuyện này

Cindy: What goes around comes around. One day, he’ll get his./ Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ngày nào đó anh ta sẽ lãnh hậu quả.

GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ

 1. the latest dirt: the latest gossip, tin đồn
 2. out of the loop: unaware of what’s going on, không biết chuyện gì
 3. according to the rumor mill: according to gossip, theo tin đồn
 4. (to) make a pass at someone: to make a sexual advance toward someone, tán tỉnh
 5. up to one’s old tricks: repeating the same behavior as before (usually annoying, dis­honest, or sneaky behavior), cứ theo thói cũ
 6. on the make:1) actively looking for a sexual partner, tán gái 2) aggressively trying to improve one’s social or financial status, hết sức cố gắng
 7. get to the bottom of something:to figure out what’s going on; to find out what’s causing a problem, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề
 8. (to) get nailed: to get in trouble; to get caught doing something, gặp rắc rối
 9. (to) take the cake: to rank first; to be the best or worst example of something, một ví dụ tốt nhất hay xấu nhất
 10. un-PC: insensitive; offensive; not politically correct (PC), vô tình, vô ý
 11. politically correct (PC): có ý
 12. what goes around comes around: people usually get what they deserve in the end, cái gì đến thì đến
 13. he’ll get his / she’ll get hers: something bad will happen to him (or her), just as he (or she) deserves, sẽ nhận lãnh hậu quả

Tiếng Anh Thương Mại Bài 14

Lesson 14: TAKING CREDIT FOR GOOD RESULTS/ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TỐT

When United Supply Company launches their website three weeks ahead of schedule, there’s more than one person ready to take credit./ Khi Công ty United Supply giới thiệu website 3 tuần trước thời gian dự kiến, có nhiều người đáng được công nhận.

Bob: Kurt, I’ve got great news for you. We’re pushing the enve­lope and launching our new website three weeks ahead of schedule./Kurt, tôi có tin tuyệt vời cho anh. Chúng ta đã vượt xa tiến độ và giới thiệu website mới ba tuần trước dự kiến.

Kurt: Wow, Bob, that’s a first for this company! How did you pull that off?/ Ồ, Bob, đó là lần đầu tiên tại công ty này! Làm cách nào anh hoàn thành được việc khó khăn đó vậy?

Bob: I burned the midnight oil over these past few weeks. I worked my tail off. Sometimes things would get tough, but I always kept my eye on the prize./ Tôi làm việc khuya suốt mấy tuần qua. Tôi làm việc cực lực. Đôi khi cũng gặp khó khăn, nhưng tôi cứ chú tâm vào kết quả sau cùng thôi.

Tar a: Let’s not forget about Jim in technical support. He really hunkered down these past few days, working around the clock./ Chúng ta cũng không quên sự hỗ trợ của anh ta về các vấn đề kỹ thuật. Anh ta cũng làm việc rất vất vả.

Bob:   Yeah, Jim’s a real team player. He helped a lot./ Yeah, Jim là người có tinh thần đồng đội. Anh ấy đã hỗ trợ rất nhiều

Kurt: Well, that’s not surprising. Jim’s always ready to pitch in./ Ồ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Jim luôn sẵn sàng đóng góp.

Bob: Of course, you deserve a pat on the back too, Kurt. None of this would’ve been possible without your leadership./ Tức nhiên, anh cũng xứng đáng được công nhận, Kurt à. Công việc này sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu kỹ năng lãnh đạo của anh.

Kurt: All in a day’s work. Providing great leadership comes with the territory. Well, time for some R&R. I’m off to Florida to play golf for a few days. See you next week!/ Đó là công việc của tôi. Lãnh đạo tốt là một phần của công việc. Đã đến giờ nghỉ ngơi và thư giãn rồi. Tôi sẽ nghỉ phép để đi Florida chơi gôn vài ngày.

GIẢI THÍCH THÀNH NGỮ

 1. (to) push the envelope: to go beyond what is normally done; to stretch the boundaries: vượt qua giới hạn
 2. (to) pull something off = to carry something off: to accomplish a difficult task; to successfully do something difficult, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn
 3. (to) burn the midnight oil: to stay up late working or studying, thức khuya làm việc/học tập
 4. (to) work one’s tail off: làm việc cực lực
 5. (to) keep one’s eye on the prize: to stay focused on the end result; to not let small problems get in the way of good results, tập trung vào kết quả sau cùng
 6. (to) hunker down: to focus on work; to get ready to work hard, often involving a long period of time, tập trung vào công việc
 7. around the clock: non-stop; 24 hours a day, cả ngày
 8. team player: somebody willing to help out for the benefit of the group, người có tinh thần đồng đội
 9. (to) pitch in: to help; to contribute, hỗ trợ, đóng góp
 10. pat on the back: khen ngợi, công nhận
 11. all in a day’s work: this is just part of the job; this is nothing unusual, đây là một phần của công việc
 12. (to) come with the territory: to be part of the job, là một phần của công việc
 13. R&R: rest and relaxation, nghỉ ngơi thư giản