Menu Đóng

Nghe truyện Tiếng Anh Emmeline Pankhurst

Học tiếng anh qua truyện song ngữ

Luyện nghe tiếng anh qua truyện ngắn cũng hiệu quả như khi bạn luyện nghe qua phim Tiếng Anh, đặc biệt khi bạn luyện nghe truyện ngắn thiếu nhi.

Thường truyện ngắn Tiếng Anh dành cho thiếu nhi có tốc độ chậm và hình ảnh minh họa giúp bạn dễ dàng ôn tập phát âm và từ vựng trong văn cảnh.

Sau đây là truyện ngắn Tiếng Anh về Emmeline Pankhurst…

Nghe truyện Tiếng Anh về Issac Newton

1. Luyện nghe truyện ngắn

Trong phần này, các bạn hãy luyện nghe Tiếng Anh qua truyện ngắn về Emmeline Pankhurst để tập làm quen với phát âm Tiếng Anh chuẩn.

Đừng lo lắng nếu bạn chưa hiểu từng từ từng chữ nhưng hãy cố gắng nắm bắt ý chính của bài nghe.

Nguồn: British Council

2. Nghe và Điền vào chỗ trống

Trong phần này, hãy nghe lại truyện ngắn Tiếng Anh trên và điền vào chỗ trống bên dưới.

Emmeline Pankhurst

Emmeline Pankhurst was born in Manchester, in the _______ (1) of England, in _______ (2). Back then British women couldn’t vote in _______ (3), but men could.

Emmeline went to school in _______ (4), France. As she grew up she became interested in _______ (5)  and wanted to create a more equal society for women and men.

She wanted women to have the _______ (6)  rights as men, such as the right to an _______ (7), the right to have a good job and, perhaps most importantly, the right to _______ (8).

In 1888, the girls who worked at the Bryant and May _______ (9)  factory in London went on strike.

They stopped working and asked the _______ (10) of the factory to improve their terrible _______ (11)  conditions.

They worked _______ (12)  hours a day and were fined for dropping matches on the _______ (13).

Many of the girls were_ill______ (14) because they worked with dangerous _______ (15). Emmeline supported the strike.

Emmeline formed The Women’s Social and Political Union, also _______ (16)  the Suffragettes, in _______ (17).

The Suffragettes were a group who ______ (18)  for women’s rights, especially the right to vote. They published a _______ (19)  called Votes for Women which sold _______ (20) copies a week.

The Suffragettes also held demonstrations, and they often _______ (21)  the law by smashing windows or chaining themselves to _______ (22)  to protest.

In _______ (24), a Suffragette called Emily Davison was _______ (25)  when she threw herself under the king’s horse at a famous _________ (26), as a protest because the government _______ (27)  to give women the right to vote.

In 1918, the British government gave women aged over ______ (28)  the right to vote, although men could vote when they were _______ (29).

Women were finally _______ (30)  to vote at the same age as men shortly after Emmeline died on 14 June _______ (31).

Emmeline Pankhurst is sometimes described as one of the most influential people of the _______ (32)  century

Xem nội dung đầy đủ

Emmeline Pankhurst was born in Manchester, in the North (1) of England, in 1858 (2). Back then British women couldn’t vote in election (3), but men could.

Emmeline Pankhurst sinh ra tại Manchester, ở phía Bắc nước Anh, năm 1858. Vào thời đó, phụ nữ Anh không thể đi bầu, nhưng đàn ông thì có thể.

Emmeline went to school in Paris (4), France. As she grew up she became interested in politics (5)  and wanted to create a more equal society for women and men.

She wanted women to have the same (6)  rights as men, such as the right to an education (7), the right to have a good job and, perhaps most importantly, the right to vote (8).

Emmeline đi học tại Paris, nước Pháp. Khi trưởng thành, bà quan tâm đến chính trị và muốn tạo nên một xã hội công bằng hơn cho phụ nữ và đàn ông.

Bà muốn phụ nữ có quyền giống như đàn ông, chẳng hạn như quyền được giáo dục, quyền có việc làm tốt, và có thể quyền quan trọng nhất, là quyền được đi bầu.

In 1888, the girls who worked at the Bryant and May match (9)  factory in London went on strike. They stopped working and asked the owner (10) of the factory to improve their terrible working (11)  conditions.

They worked 14 (12)  hours a day and were fined for dropping matches on the floor (13). Many of the girls were ill (14) because they worked with dangerous chemicals (15). Emmeline supported the strike.

Vào năm 1888, những cô gái làm việc tại nhà máy sản xuất diêm Bryant and May tại Luân Đôn đình công. Họ ngưng làm việc và yêu cầu chủ nhà máy cải thiện các điều kiện làm việc khắc nghiệt của họ.

Họ làm việc 14 tiếng một ngày và bị phạt nếu làm rơi những que diêm xuống sàn. Nhiều cô gái đã bị bệnh vì học làm việc với các hóa chất độc hại. Emmeline đã hỗ trợ cho cuộc đình công này.

Emmeline formed The Women’s Social and Political Union, also called (16)  the Suffragettes, in 1903 (17). The Suffragettes were a group who fought (18)  for women’s rights, especially the right to vote.

They published a newspaper (19)  called Votes for Women which sold 12,000 (20) copies a week.

The Suffragettes also held demonstrations, and they often broke (21)  the law by smashing windows or chaining themselves to fences (22)  to protest.

Emmeline đã thành lập Công đoàn Xã hội và Chính trị của Phụ nữ, cũng gọi là Suffragettes, vào năm 1903. Suffragettes là tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ, đặc biệt là quyền được đi bầu. Họ đã xuất bản tờ báo gọi là Votes for Women đã bán được 12,000 bản mỗi tuần.

Suffragettes cũng tổ chức diễu hành, và họ thường vi phạm pháp luật bằng việc đập vỡ cửa số hoặc xích mình vào các hàng rào để phản đối.

In 1913 (23), a Suffragette called Emily Davison was killed (24)  when she threw herself under the king’s horse at a famous horse race (25), as a protest because the government refused (26)  to give women the right to vote.

Vào năm 1913, Suffragette gọi là Emily Davison chết khi bà té ngã dưới ngựa của nhà vua tại trường đua ngựa nổi tiếng để phản đối vì chính phủ từ chối trao quyền cho phụ nữ đi bầu.

In 1918, the British government gave women aged over 30 (27)  the right to vote, although men could vote when they were 21 (28).

Women were finally allowed (29)  to vote at the same age as men shortly after Emmeline died on 14 June 1928 (30).

Emmeline Pankhurst is sometimes described as one of the most influential people of the 20th (31)  century

Vào năm 1918, chính phủ Anh đã trao quyền cho phụ nữ trên 30 tuổi đi bầu, mặc dù đàn ông có thể bầu cử khi 21 tuổi.

Cuối cùng phụ nữ cũng được cho phép đi bầu cùng tuổi với đàn ông một thời gian ngắn sau khi Emmeline chết vào ngày 14 tháng 6 năm 1928.

Emmeline Pankhurst thỉnh thoảng được mô tả như một trong những người ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: