Must/ Mustn’t


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. Our roads are dangerous places. We ______ have discipline.

 
 

2. The traffic lights are red. You ____ stop.

 
 

3. You _____ drop litter.

 
 

4. You ______ drive you car carefully.

 
 

5. This sign says “Stop”. We _____ go straight on.

 
 

6. You _____ touch the snakes.

 
 

7. This is important. You ____ listen carefully.

 
 

8. You ______ tell us about any problems.

 
 

9. You ______ use your mobile phone in the exam room.

 
 

10. There is an intersection ahead. We ________ go fast.

 
 

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: