Menu Đóng

Học Tiếng Anh qua Truyện kể – William Shakespeare

Source: British Council

WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare was born in _________ (1) in Stratford-upon-Avon, in England. His father, John, was a _________ (2). His mother, Mary, was a farmer’s daughter. He had _________ (3)  older sisters, _________ (4)  younger sisters and _________ (5)  younger brothers.

William probably studied Latin, Greek and _________ (6), and left school when he was 14 or 15. Three years later he _________ (7) Anne Hathaway. They had a _________ (8)  called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590 he left Stratford and went to London, the capital city of England.

London’s first _________ (9)  opened in 1576. Shakespeare worked in London as an _________ (10)  and then started writing plays too. In 1593 the plague, a terrible _________ (11), killed thousands of people and theatres were closed. During this time William started to _________ (12)  poems instead of plays. His _________ (13)  poems are called sonnets.

Shakespeare helped _________ (14)  a new theatre called The Globe. It opened in _________ (15). It was _________ (16)  and had space for _________ (17)  people. At The Globe some people stood in front of the _________ (18)  and others had seats. The audience shouted, _________ (19), booed and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to _________ (20)  the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs! No _________ (21)  acted in Shakespeare’s time: men and _________ (22)  played all the parts.

Shakespeare wrote comedies with _________ (23)  endings, like A Midsummer Night’s Dream. He wrote tragedies which had _________ (24)  endings, like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and _________ (25), like Henry V. Shakespeare wrote _________ (26)  plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still _________ (27)  today.

William became _________ (28)  and famous. He had houses in _________ (29)  and in Stratford. He died when he was _________ (30)  on 23 April _________ (31). His plays and poetry were very popular _________ (32)  years ago and they are still popular today. People all over the world _________ (33)  his work because he _________ (34) wrote wonderful stories about very interesting people.

Xem toàn bộ truyện ngắn Tiếng Anh song ngữ

William Shakespeare was born in 1564 (1) in Stratford-upon-Avon, in England. His father, John, was a glovemaker (2). His mother, Mary, was a farmer’s daughter. He had two (3)  older sisters, two (4)  younger sisters and three (5)  younger brothers.

William Shakespeare sinh vào năm 1564 tại Stratford-upon-Avon, nước Anh. Cha ông tên John, là thợ làm găng tay. Mẹ ông tên Mary là con gái nhà nông. Ông có hai chị, hai em gái và ba em trai.

William probably studied Latin, Greek and History (6), and left school when he was 14 or 15. Three years later he married (7) Anne Hathaway. They had a daughter (8)  called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590 he left Stratford and went to London, the capital city of England.

William có thể đã học Tiếng Latin, Hy Lạp và Lịch sử, và bỏ học khi ông 14 hoặc 15 tuổi. Ba năm sau, ông kết hôn cùng Anne Hathaway. Họ có một con gái tên Susanna và hai con sinh đôi tên Judith và Hamnet. Trước năm 1590 ông có khi đã rời khỏi Standford và đến Luân Đôn, thủ đô nước Anh.

London’s first theatre (9)  opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor (10)  and then started writing plays too. In 1593 the plague, a terrible disease (11), killed thousands of people and theatres were closed. During this time William started to write(12)  poems instead of plays. His short (13)  poems are called sonnets.

Nhà hát đầu tiên của Luân Đôn mở của vào năm 1576. Shakespeare đã làm việc tại Luân Đôn với tư cách là diễn viên và sau đó cũng đã bắt đầu viết kịch. Năm 1593, bệnh dịch, một loại bệnh kinh khiếp đã giết chết hàng ngàn người và nhà hát phải đóng cửa. Trong suốt thời gian này William đã bắt đầu viết các bài thơ thay vì kịch. Những bài thơ ngắn của anh ta được gọi là “sonnet” (thơ 14 câu)

Shakespeare helped build (14)  a new theatre called The Globe. It opened in 1599 (15). It was round (16)  and had space for 3000 (17)  people. At The Globe some people stood in front of the stage (18)  and others had seats. The audience shouted, clapped (19), booed and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to make (20)  the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs! No women (21)  acted in Shakespeare’s time: men and boys (22)  played all the parts.

Shakespeare đã giúp đỡ xây dựng nhà hát mới gọi là The Globe. Nó mở cửa vào năm 1599. Nhà hát hình tròn và có sức chứa 3000 người. Tại The Globe một số người đứng trước sân khấu, số còn lại có ghế ngồi. Khán giả la hét, vỗ tay, huýt gió và vui cười khi họ xem các vỡ kịch. Các nhạc công đã tạo ra các tiếng ồn đặc biệt để làm cho các vỡ kịch hào hứng hơn và họ đã có đại bác để tại tiếng nổ lớn! Không có phụ nữ diễn xuất trong thời của Shakespeare: đàn ông và em rai đóng tất cả các vai.

Shakespeare wrote comedies with happy (23)  endings, like A Midsummer Night’s Dream. He wrote tragedies which had sad (24)  endings, like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and queens (25), like Henry V. Shakespeare wrote 38 (26)  plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still use (27)  today.

Shakespeare đã viết các vỡ hài kịch với những kết thúc có hậu, như Midsummer Night’s Dream. Ông viết các bi kịch với những kết thúc buồn, như Romeo và Juliet. Các vở kịch lịch sử của ông về các vị vua và hoàng hậu, như Henry V. Shakespeare đã viết 38 vỡ kịch, có thể hơn thế nữa. Ông yêu thích ngôn ngữ và đã phát minh ra nhiều từ và lối diễn đạt mới mẻ mà chúng ta vẫn còn sử dụng ngày nay.

William became rich (28)  and famous. He had houses in London (29)  and in Stratford. He died when he was 52 (30)  on 23 April 1616 (31). His plays and poetry were very popular 400 (32)  years ago and they are still popular today. People all over the world love (33)  his work because he (34) wrote wonderful stories about very interesting people.

William trở nên giàu có và nổi tiếng. Ông có nhiều nhà ở Luân Đôn và Stratford. Ông qua đời khi được 52 tuổi vào ngày 23 tháng 04 năm 1616. Các vở kịch và thơ ca của ông đã rất nổi tiếng cách đây 400 năm và chúng vẫn còn nổi tiếng ngày nay. Mọi người khắp trên thế giới yêu thích tác phẩm của ông bởi ông đã viết những câu chuyện tuyệt vời về những con người thú vị.

error: Content is protected !!
%d