Menu Đóng

Luyện nghe truyện ngắn Tiếng Anh Issac Newton

nghe truyện Tiếng Anh

Bạn đang bắt đầu luyện nghe Tiếng Anh? Cách hiệu quả nhất là luyện nghe truyện ngắn Tiếng Anh dành cho thiếu nhi.

Các truyện ngắn Tiếng Anh này thường có tốc độ chậm và từ vựng đơn sẽ phù hợp cho người mới bắt đầu.

Hãy cùng luyện nghe truyện ngắn Tiếng Anh về Issac Newton, nhà vật lý là toán học vĩ đại của nhân loại. Hãy cùng tìm hiểu bài học này nhé!!!

Nghe truyện Tiếng Anh Emmeline Pankhurst

Luyện nghe truyện ngắn Tiếng Anh

1. Luyện nghe và nắm nội dung chính của bài nghe

Hãy lắng nghe truyện ngắn một lần mà không cần quan tâm đến ý nghĩa từng câu chữ để nắm ý chung của bài nghe.

Nguồn: British Council

2. Tìm hiểu Từ vựng truyện ngắn

Bạn có thể chỉ ra từ vựng cho các hình tương ứng? Hãy cùng tìm hiểu từ khóa của bài nghe

british-tales-isaac-newton-worksheet

3. Luyện nghe & điền vào chỗ trống

Bây giờ, hãy mở lại video và điền vào chỗ trống từ bạn nghe được.

4. Luyện nghe với toàn bộ nội dung

Hãy nghe lại video một lần nữa trong khi theo dõi nội dung bài nghe bên dưới.

>>> Nhấp vào để xem Nội dung bài nghe

Isaac Newton was born in Lincolnshire, England in 1643, where he grew up on a farm.

When he was a boy, he made lots of brilliant inventions like a windmill to grind corn, a water clock and a sundial.

However, Isaac didn’t get brilliant marks at school.

Issac Newton sinh ra tại Lincolnshare, Anh vào năm 1643, tại đây ông lớn lên trên nông trại.

Khi còn nhỏ, ông đã có rất nhiều phát minh thiên tài như cối xay gió để nghiền bắp, đồng hồ chạy bằng nước và đồng hồ mặt trời.

Tuy nhiên, Isaac đã không đặt điểm giỏi ở trường.

When he was 18, Isaac went to study at Cambridge University. He was very interested in physics, mathematics and astronomy.

But in 1665 the Great Plague, which was a terrible disease, spread in England, and Cambridge University had to close down. Isaac returned home to the farm.

Khi ông 18 tuổi, Isaac đi học tại trường Đại học Cambridge. Ông rất yêu thích môn vật lý, toán học và thiên văn học.

Nhưng vào nă 1665 Đại dịch, một căn bệnh kinh khiếp, lan tràn tại Anh, và trường Đại học Cambridge đã phải đóng cửa. Isaac về quên sống ở nông trại.

Isaac continued studying and experimenting at home. One day he was drinking a cup of tea in the garden.

He saw an apple fall from a tree.

Isaac tiếp tục học và thí nghiệm ở nhà. Một ngày nọ ông đang uống trà trong vườn. Ông thấy một quả táo rơi từ trên cây xuống.

– ‘Why do apples fall down instead of up?’ Tại sao quả táo lại rơi xuống thay vì lên?

From this, he formed the theory of gravity. Gravity is an invisible force which pulls objects towards the Earth and keeps the planets moving around the Sun.

Từ đây, ông đã hình thành lý thuyết trọng lực. Trọng lực là một lực vô hình kéo các vật thể về phía Trái đất và giữ cho các hành tinh di chuyển quanh Mặt Trời.

Isaac was fascinated by light. He discovered that white light is in fact made up of all the colours of the rainbow.

Isaac also invented a special reflecting telescope, using mirrors. It was much more powerful than other telescopes.

Isaac rất hứng thú với ánh sáng. Ông đã khám phá ra rằng ánh sáng trắng thực chất được tạo từ tất cả màu sắc của cầu vòng.

Isaac cũng đã phát minh kính thiên văn phản xạ, sử dụng gương. Nó mạnh hơn rất nhiều so với các kính thiên văn khác.

Isaac made another very important discovery, which he called his ‘Three Laws of Motion’.

These laws explain how objects move. Isaac’s laws are still used today for sending rockets into space.

Isaac đã có phát minh khác rất quan trọng mà ông gọi là “Ba Định luật Chuyển động’.

Các định luật này giải thích vật thể vận động như thế nào. Các định luật của Isaac vẫn còn được sử dụng ngày nay để đưa tên lửa vào không gian.

Thanks to his discoveries, Isaac became rich and famous. However, he had a bad temper and often argued with other scientists.

Nhờ có những phát minh của ông, Isaac đã trở nên giàu có và nổi tiếng. Tuy nhiên, ông trở nên nóng tính và thường tranh cãi với các nhà khoa học khác.

– ‘You stole my discovery!’- Cậu đã ăn cắp phát minh của tôi!’

Sir Isaac Newton died in 1727 aged 85. He was buried along with English kings and queens in Westminster Abbey in London.

He was one of the greatest scientists and mathematicians who has ever lived.

Ông Isaac Newton qua đời năm 1727 ở tuổi 85. Ông được chôn cùng với các vua và hoàng hậu Anh tại Westminster Abbey tại Luân Đôn.

Ông là một trong những nhà khoa học và nhà toán học vĩ đại nhất từng sống.

1 Comment

  1. Pingback:Luyện nghe truyện Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Emmeline Pankhurst

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: