Học tiếng Anh qua bài hát- My love


0

My love

 

(Verse 1)      

An ______(1) street

And ______(2) house

A hole ______(3) my heart

I’m all ______

The rooms are getting _________(4)

I wonder ______(5)

I wonder ______(6)

I wonder ______(7) they are

The days we had

The _______(8) we sang together (oh yeah)

And all my love

I’m holding on _________(9)

Reaching for a love that seems so far….

(Chorus)

So I say a _______(10)prayer

And hope my ______ (11)will take me there

Where the ______(12) are blue

To see you ___________(13) my love

Over seas from coast to coast

To find the ________(14) I love the most

Where the fields are green

To see you ______ ______(15)

My love

(Verse 2)

I try to _______(16)

I go to _______(17)

I’m _________(18) with my friends

But I can’t stop to keep myse

lf from thinking (oh no)

I wonder _______

I wonder _______

I wonder _______ they are

The days we had

The ________ we sang together (oh yeah)

And all my love

I’m holding on ________

Reaching for a ________ that seems so far….

(Chorus)

(Bridge)

To hold you in my ________(19)

To promise you my ________(20)

To tell you from the ________(21)

You’re all I’m __________(22) of

I’m reaching for a __________(23) that seems so far….

(Chorus)

TẢI VỀ Worksheet-My love

 

Xem nội dung đầy đủ

(Verse 1)      

An empty (1) street

And empty (2) house

A hole inside (3) my heart

I’m all alone

The rooms are getting smaller (4)

I wonder how (5)

I wonder why (6)

I wonder where (7) they are

The days we had

The song (8) we sang together (oh yeah)

And all my love

I’m holding on forever (9)

Reaching for a love that seems so far….

(Chorus)

So I say a little (10) prayer

And hope my dream (11) will take me there

Where the sky(12) are blue

To see you once again(13) my love

Over seas from coast to coast

To find the place(14) I love the most

Where the fields are green

To see you once again (15)

My love

(Verse 2)

I try to read (16)

I go to work (17)

I’m laughing (18) with my friends

But I can’t stop to keep myself

from thinking (oh no)

I wonder how (5)

I wonder why (6)

I wonder where (7) they are

The days we had

The song (8) we sang together (oh yeah)

And all my love

I’m holding on forever (9)

Reaching for a love that seems so far….

(Chorus)

(Bridge)

To hold you in my arm (19)

To promise you my love (20)

To tell you from the heart (21)

You’re all I’m thinking (22) of

I’m reaching for a love (23) that seems so far….

(Chorus)

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: