Học tiếng Anh qua bài hát- More than words


0

More than words

Saying I (1)_______ you 
Is not the (2)______ I want to (3)______from you 
It’s not that I (4) _____ you 
Not to say, but if you only (5)______ 
How (6)______ it would be to show me how you (7)_______
More than words is all you have to do to (8)_______ it real 
Then you wouldn’t have to _(9)_____ that you love me 
‘Cause I’d (10)________ know 

Chorus
What would you do if my (11)______ was (12)_______ in two 
More than (13)_______ to show you (14)_____
That your love for me is (15)______
What would you say if I took those (16)________ away 
Then you couldn’t make things (17)________ 
Just by saying I love you 

More than words 

Now that I’ve tried to (18)______ to you and (19)______ you (20) ______
All you have to do is (21)______ your eyes 
And just (22)______ out your hands and (23)_______me 
Hold me (24)_______ don’t ever let me (25)________
More than words is all I ever (26)______ you to (27)________
Then you wouldn’t have to (28)_______ that you love me 
‘Cause I’d (29)________ know 

Chorus
More than words

>> See full song

Saying I (1) love  you 
Is not the (2) word I want to (3)hear from you 
It’s not that I (4) want you 
Not to say, but if you only (5) knew
How (6) easy it would be to show me how you (7) feel 
More than words is all you have to do to (8) make it real 
Then you wouldn’t have to say (9) that you love me 
‘Cause I’d (10) already know 

Chorus
What would you do if my (11) heart was (12) torn in two 
More than (13) words to show you (14) feel
That your love for me is (15) real
What would you say if I took those (16) words away 
Then you couldn’t make things (17) new
Just by saying I love you 

More than words 

Now that I’ve tried to (18) talk to you and (19) make you (20) understand
All you have to do is (21) close your eyes 
And just (22) reach out your hands and (23) touch me 
Hold me (24) close don’t ever let me (25) go
More than words is all I ever (26) needed you to (27) show
Then you wouldn’t have to (28)say  that you love me 
‘Cause I’d (29) already know 

Chorus
More than words

>>> Worksheet- More than words

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: