Học tiếng Anh qua bài hát- If life is so short


0

If life is so short by The Moffatts

Isn’t it (1)  ________
How times seems to slip (2) ______
So (3) _______
One minute you’re (4) ________
The other you’re sad
But if you give me one more (5) ______
To show my (6) ______ for you is true
I’ll stand by your (7)______
Your whole (8) ________ through

If life is short
Why won’t you (9)_____ me love you
Before we run (10)_____ of time
If love is so strong
Why won’t you take the  (11)______
Before our (12)_______ has gone
If life is so short
If life is so short

Love is a word that (13)_______
How I feel for you
And when you’re in my (14)_______
All my (15)______ come true
And when you’re not (16)________
You can’t (17)______ see
These tears that I’m (18)_______
Now are for you to be with me
>>> See full song

Isn’t it funny (1)
How times seems to slip away (2) 
So fast (3)
One minute you’re happy (4)
The other you’re sad
But if you give me one more chance (5)
To show my life (6) for you is true
I’ll stand by your side (7)
Your whole life (8) through

If life is short
Why won’t you let (9) me love you
Before we run out (10) of time
If love is so strong
Why won’t you take the chance  (11)
Before our time (12) has gone
If life is so short
If life is so short

Love is a word that explain (13) 
How I feel for you
And when you’re in my (14) arms
All my (15) dreams come true
And when you’re not (16) around
You can’t (17) hardly see
These tears that I’m (18) crying
Now are for you to be with me

>> Worksheet- If life is so short

>> Worksheet- If life is so short (multi-choice)

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: