Tiếng Anh 7_ Cách hỏi Bao xa/How far


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

Đặt câu hỏi với “How far/ Bao xa” và trả lời

How far is it from your house to the bus stop?

It is one kilometers.

1. your school/ library// one kilometer

2. school/ her house// 100 meters

3. Lan’s house/ zoo// three kilometers

4. bookstore/ restaurant // 500 meters

5. post office/ movie theater // two kilometers

6. your house/ Ben Thanh market // five kilometers


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: