E6_Tính từ Sở hữu


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

Điền tính từ sở hữu cho đại từ nhân xưng trong ngoặc

1. (He) ____ company buids bridges.

2. There is a bird in our garden and this is (it) ____ nest.

3. She lives in this city with (she) ____ parents.

4. (We)_________ car is blue.

5. We want to see Betty and (she) ____ family next winter.

6. That is (he)______ luggage.

7. This is (they)______ house.

8. (They)_____ children go to this school.

9. This is not (I) ____ fault.

10. (I) ____ husband and I want to go to Japan.Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: