E6_Tính từ Sở hữu


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

Điền tính từ sở hữu cho đại từ nhân xưng trong ngoặc

1. We want to see Betty and (she) ____ family next winter.

2. Here is a postcard from (I) ____ colleague.

3. That is (I)_____ ball.

4. (We)_________ car is blue.

5. There is a bird in our garden and this is (it) ____ nest.

6. This is (they)______ house.

7. That is (he)______ luggage.

8. Where are (you)_____ friends?

9. (She) ____ ring is big.

10. This is not (I) ____ fault.Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: