E6_Sở hữu cách


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

Viết lại câu sâu, sử dụng dạng sở hữu cách

1. houseWhere is the house of Miss Hoa?

2. couple at restautant

 

They are friends of my parents.

3. books These are the books of my sister.

4. b

 

These are the bikes of my brothers.

5.

 

Those are the schoolbags of the students.

6. She is the teacher of the children.

7. That’s the sister of Nga.

8. school This is the school of my cousins.

9.

These are the pens of Mary.

10.

 

These are the socks of my sister.Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: