E6_ This/That/These/Those


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. What is this?

2. Is this your bookshelf? Yes, it is

3. This office is near here.

4. This book is good.

5. This is a chair.

6. Is that your pen?

7. It is an eraser.

8. It is a couch.

9. That is my notebook.

10. This boy is fourteen years old.Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: