E6_ Đặt câu hỏi với How many


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

Đặt câu hỏi với How many và trả lời theo từ gợi ý.
Ex: people/ family/ 4
How many people are their in your family? There are four people

1. armchairs/ living room/ 4

2. lamps/ room/ 1

3. students/ class/ 20

4. tables/ house/ 2

5. desks/ classroom/ 12

6. televisions/ living room/ 1


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: