Tiếng Anh Thương Mại Bài 7

LESSON 7: DISCUSSING BAD RESULTS

[Bài 7: Thảo luận về kết quả tồi tệ]

Ron, Alex, and P am work for Brooklyn Brewski, a company that brews and distributes beer throughout New York. The company s recent results have been terrible.

Ron, Alex, và Pam làm việc cho Brooklyn Brewski, một công ty ủ và phân phối bia khắp New York. Kết quả (kinh doanh) của công ty này vừa qua rất tồi tệ. Continue reading

Advertisements

Tiếng Anh Thương Mại Bài 6

LESSON 6: DISCUSSING GOOD RESULTS

Peter, Linda, and Todd work as managers at Capital City Bank, a retail bank. Linda’s creative idea for attracting new custom­ers to the bank has generated lots of new business.

Peter, Linda, và Todd là các quản lý tại Ngân hàng Capital City Bank, ngân hàng bán lẻ. Ý tưởng thu hút khách hàng mới đến ngân hàng của Linda đã tạo thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh mới Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 5

Lesson 5: TALKING ABOUT COMPANY STRATEGY

Bài 5: Bàn về chiến lược công ty

Andy and Laura work for Saltonica, a maker of cell phones. Sales have been slow lately, so Andy is recommending the company adopt a new strategy.

Andy và Laura làm việc cho Saltonica, một nhà sản xuất điện thoại di động. Vì doanh thu bán hàng gần đây chậm nên Andy đang đề nghị công ty có một chiến lược mới. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 4

Lesson 4: TALKING ABOUT MANUFACTURING

[Bài 4: Bàn về sản xuất]

Mike and Dan work for Swift Shoes, a manufacturer of sneak­ers. Mike is in charge of manufacturing. Dan is trying to push Mike to get some new shoes ready quickly.

Mike và Dan làm việc cho công ty Swift Shoes, một đơn vị sản xuất giày thể thao. Mike chịu trách nhiệm về sản xuất. Dan đang cố gắn thúc Mike sản xuất một số mẫu giày mới nhanh hơn. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 3

Lesson 3: DISCUSSING A NEW AD CAMPAIGN

[Bài 3: Thảo luận về một chiến dịch quảng cáo mới]

Ted works for an advertising agency. He’s presenting to Sam and Lisa, who work for Pacific Beer Company.

Ted làm việc cho một đại lý quảng cáo. Anh ta đang trình bày chiến dịch cho Sam và Lisa, là nhân sự của công ty Pacific Beer. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 2

LESSON 2: TALKING ABOUT FINANCIAL ISSUES

(Bài 2: Bàn về vấn đề tài chính)

Juan and Diane work in the finance department of Delicious Delights, a company that makes snack foods. Here, they’re discussing the financial projections for a new product line.

Juan và Diane làm việc trong phòng tài chính của Delicious Delights, một công ty sản xuất thức ăn nhẹ. Ở đây, họ đang thảo luận về vấn đề tài chính cho một dòng sản phẩm mới. Continue reading