Bài tập Tính từ Trạng từ Tiếng Anh


0

1. I was __________(bitter) (disappointed) ________________about my job.

2. We became ______________(thirsty)

3. The driver of the car was _____________(bad) injured in the accident.

4. (beautiful)She sings _____________. She sings _____________songs.

5. (careful) ___________students write their exercises __________

6. Her English is very ____________(good)

7. They pay their workers very (bad)______

8. I found this case ____________(unusual)

9. She speaks very ________(good) English.

10. I opened the door___________ (slow)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: