Bài tập Tính từ Trạng từ Tiếng Anh


0

1. (beautiful)She sings _____________. She sings _____________songs.

2. The train stopped___________ (sudden).

3. Please be ____________(quiet)

4. The party was very ____________(good).

5. He wants his coffee __________(hot)

6. Can you repeat that _____________?(slow)

7. Her English is very ____________(good)

8. The bus was ____________(late)

9. She works ____________(hard)

10. He wants the property ___________(bad)


Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: