Bài tập There is/ There are_p2


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. There _________ birds in the zoo.

 
 

2. There _________ many animals in the zoo.

 
 

3. There _________ bananas in the tree with the gorilla.

 
 

4. There _________ a zebra in the grass.

 
 

5. There _________ lions in the zoo, too.

 
 

6. There _________ some water in the lake near the elephants.

 
 

7. There _________ many baby lions near their parents.

 
 

8. There _________ many monkeys in the trees.

 
 

9. There _________ a snake in the window.

 
 

10. There _________ a bird next to the tree.

 
 

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: