Bài tập Mạo Từ A/An/The


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

1. _____ experience is _____ best teacher.

 
 
 
 

2. _____ computer has changed _____ way we live.

 
 
 
 

3. I have _____ problem. Can you help me?

 
 
 
 

4. _____ River Nile is _____ longest river of all.

 
 
 
 

5. By _____ time we had just left the office, _____ alarm went off.

 
 
 
 

6. Laura is friendly. She can make _____ friends easily.

 
 
 
 

7. _____ university will be built in _____ center of the town.

 
 
 
 

8. Peter used to work in _____ Middle East.

 
 
 
 

9. What did you have for _____ breakfast this morning?

 
 
 
 

10. Kate plays _____ violin in an orchestra.

 
 
 
 

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: