Tiếng Anh Thương Mại Bài 10

Lesson 10: DISCUSSING A DIFFICULT REQUEST/ Thảo luận về một yêu cầu khó

Tanya is head of R&D in a laboratory for Sudsco, a company that makes shampoo. Here she meets with colleagues John and Andy to discuss a request from the marketing department./ Tanya là trưởng phòng R&D (Nghiên cứu & Phát triển) trong một phòng thí nghiệm cho Sudsco, một công ty sản xuất dầu gội đầu. Tại đây cô ấy gặp các đồng nghiệp là John và Andy để thảo luận về một yêu cầu từ phòng tiếp thị.

Tanya: Let me kick off this meeting with some news. Our market­ing department would like us to produce a new fragrance by the end of next month./ Để tôi bắt đầu cuộc họp này bằng một vài tin tức. Phòng tiếp thị của chúng ta muốn chúng ta sản xuất một hương thơm mới trước cuối tháng này.

John:   Oh, brother.* We need this extra work like a hole in the head! What fragrance are they looking for?/ Ồ, Chúng ta không cần vẽ thêm việc đâu. Họ đang tìm kiếm hương thơm nào?

Tanya: Mango./ Xoài

Andy: Mango? Are they out of their minds? Do they know how tough that is? / Xoài à? Họ có mất trí không? Họ có biết nó khó thế nào không?

Tanya: Yeah, but I told them we’d take a crack at it. If we put our minds to it, I know we can do it./ Yeah, nhưng tôi đã bảo họ rằng chúng ta sẽ cố gắng. Nếu chúng ta dồn tâm sức vào nó, tôi biết chúng ta có thể làm được

Andy:  I don’t know. It’s not going to be easy./ Tôi không biết. Nó sẽ không hề dễ dàng đâu.

Tanya: Let’s roll up our sleeves and give it our best shot. Nothing ventured, nothing gained./ Hãy bắt tay vào làm thử. Không thử làm sao thành công.

John:   Well, Tanya, you certainly have a can-do attitude!/ Ừ, Tanya, anh lúc nào cũng có thái độ lạc quan.

Tanya: Actually, this is child’s play compared to what our CEO wants us to do by the end of the year. He wants us to come up with new, improved formulas for all 50 of our shampoos./ Thật ra, đây là việc cỏn con so với những gì CEO của chúng ta muốn chúng ta làm vào cuối năm nay. Anh ấy muốn chúng ta nghĩ ra công thức cải tiến nới cho toàn bộ 50 sản phẩm dầu gội đầu của anh ta.

Andy: What? How are we supposed to manage that? Sometimes I think the bigwigs at this company are out of touch with reality!/ Cái gì? Làm sao chúng ta kham cho nổi? Đôi khi tôi nghĩ người lãnh đạo tại công ty này không thực tế.

Tiếng Anh Thương Mại Bài 9

LESSON 9: DEALING WITH A DISSATISFIED CUSTOMER/ XỬ LÝ KHI KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG

John hired Kevin s web design firm to design a website for his company, but John s not satisfied with the end result./ John thuê công ty thiết kế web Kevin thiết kế một trang web cho công ty của mình, nhưng John không hài lòng với kết quả sau cùng.

John: We’re disappointed with the website you designed for us. It’s a far cry from what we were expecting./ Chúng tôi thất vọng về trang web mà anh đã thiết kế cho chúng tôi. Nó khác hẳn với điều chúng tôi mong đợi.

Kevin: I’m sorry you’re not satisfied. We really went all out to make it a great site./ Tôi rất tiếc là anh không hài lòng. Chúng tôi đã dồn hết tâm sức để biến nó trở thành trang web tuyệt vời.

John: Well, I’m not going to mince words. You charged us a pretty penny, and you didn’t deliver./Uhm, tôi nói thật tình với anh. Anh tính tiền chúng tôi đâu có ít mà anh không làm tốt thế này.

Kevin: Wow, I’m really surprised to hear you say that! We pulled out all the stops./ Wow, tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy. Chúng tôi đã dồn hết toàn bộ tâm sức.

John: Don’t try to pull the wool over my eyes. You promised that your best people would work on this project, but our website looks like it was designed by a summer intern!/ Đừng có lừa tôi. Anh đã hứa là dùng người giỏi nhất của anh cho dự án này, nhưng trang web của chúng tôi trong như thể nó được thiết kế bởi một thực tập sinh thời vụ!

Kevin: What exactly is the problem with the site?/ Chính xác là trang web bị vấn đề gì?

John:  Where to begin? The shopping cart doesn’t even work./ Phải bắt đầu từ đâu đây? Giỏ hàng không hoạt động

Kevin: Really? Well, we’ll get right on that./ Thiệt không? Uh, để chúng tôi sửa ngay tức khắc.

John: And you guys messed around forever getting the site done. You were three months behind schedule!/ Và mấy anh cứ loay hoay mấy việc vặt vãnh khi làm trang web này. Các anh đã trễ hạn 3 tháng rối!

Kevin: I’m sorry about that. We were swamped. Let me make it up to you. We’ll give you a 25 percent discount on the project./ Tôi xin lỗi về điều này. Chúng tôi đang rất bận. Để tôi bù lại cho anh. Chúng tôi sẽ bớt cho anh 25 phần trăm giá trị dự án.

CÁCH DIỄN ĐẠT

  1. go all out. to put all your energy or enthusiasm into what you are doing
  2. not mince (your) words: to say what you mean clearly and directly, even if you upset people by doing this
  3. charge some one a pretty penny: tính ai nhiều tiền
  4. pull out all the stops: dồn hết tâm sức
  5. pull the wool over one’s eyes: qua mặt ai
  6. be swamped: bận tối mặt

Tiếng Anh Thương Mại Bài 8

LESSON 8: DISCUSSING A DIFFICULT DECISION

[Bài 8: Thảo luận một quyết định khó khăn

Anna, Lynn, and Jeff are thinking about moving their manufac­turing facilities from the United States to China. Jeff is having trouble deciding what to do.

Anna, Lynn, và Jeff đang suy nghĩ về việc di dời cơ sở sản xuất của họ từ Mỹ sang Trung Quốc. Jeff đang gặp khó khăn trong việc quyết định phải làm gì.

Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 7

LESSON 7: DISCUSSING BAD RESULTS

[Bài 7: Thảo luận về kết quả tồi tệ]

Ron, Alex, and P am work for Brooklyn Brewski, a company that brews and distributes beer throughout New York. The company s recent results have been terrible.

Ron, Alex, và Pam làm việc cho Brooklyn Brewski, một công ty ủ và phân phối bia khắp New York. Kết quả (kinh doanh) của công ty này vừa qua rất tồi tệ. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 6

LESSON 6: DISCUSSING GOOD RESULTS

Peter, Linda, and Todd work as managers at Capital City Bank, a retail bank. Linda’s creative idea for attracting new custom­ers to the bank has generated lots of new business.

Peter, Linda, và Todd là các quản lý tại Ngân hàng Capital City Bank, ngân hàng bán lẻ. Ý tưởng thu hút khách hàng mới đến ngân hàng của Linda đã tạo thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh mới Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 5

Lesson 5: TALKING ABOUT COMPANY STRATEGY

Bài 5: Bàn về chiến lược công ty

Andy and Laura work for Saltonica, a maker of cell phones. Sales have been slow lately, so Andy is recommending the company adopt a new strategy.

Andy và Laura làm việc cho Saltonica, một nhà sản xuất điện thoại di động. Vì doanh thu bán hàng gần đây chậm nên Andy đang đề nghị công ty có một chiến lược mới. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 4

Lesson 4: TALKING ABOUT MANUFACTURING

[Bài 4: Bàn về sản xuất]

Mike and Dan work for Swift Shoes, a manufacturer of sneak­ers. Mike is in charge of manufacturing. Dan is trying to push Mike to get some new shoes ready quickly.

Mike và Dan làm việc cho công ty Swift Shoes, một đơn vị sản xuất giày thể thao. Mike chịu trách nhiệm về sản xuất. Dan đang cố gắn thúc Mike sản xuất một số mẫu giày mới nhanh hơn. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 3

Lesson 3: DISCUSSING A NEW AD CAMPAIGN

[Bài 3: Thảo luận về một chiến dịch quảng cáo mới]

Ted works for an advertising agency. He’s presenting to Sam and Lisa, who work for Pacific Beer Company.

Ted làm việc cho một đại lý quảng cáo. Anh ta đang trình bày chiến dịch cho Sam và Lisa, là nhân sự của công ty Pacific Beer. Continue reading

Tiếng Anh Thương Mại Bài 2

LESSON 2: TALKING ABOUT FINANCIAL ISSUES

(Bài 2: Bàn về vấn đề tài chính)

Juan and Diane work in the finance department of Delicious Delights, a company that makes snack foods. Here, they’re discussing the financial projections for a new product line.

Juan và Diane làm việc trong phòng tài chính của Delicious Delights, một công ty sản xuất thức ăn nhẹ. Ở đây, họ đang thảo luận về vấn đề tài chính cho một dòng sản phẩm mới. Continue reading